ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 6

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,112
bullet.png Najnowszy użytkownik: Ev_06
Ostatnie komentarze  
 
Pensum specjalistów
 


Pensum specjalistówKomunikat z obrad Grupy roboczej do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli - powołanej przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty Warszawa, 3 lutego 2017 r.[...]
Po dokonaniu wprowadzenia przez przedstawicieli MEN zaproponowane zostały wstępne koncepcje dotyczące pensum dydaktycznego tzw. nauczycieli specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, logopedów i nauczycieli wspomagających. Najbardziej sporne było w czasie dyskusji dojście do ustalenia proporcji między pensum a pozostałym czasem pracy. Po długiej i emocjonalnej dyskusji wywołanej przez przedstawicieli korporacji samorządowej (ZPP) i zbliżonych poglądach MEN ze stanowiskiem strony społecznej, wydaje się, że jest szansa na 20-godzinne ustalenie czasu pracy z uczniami. Naturalnie z wpisem do art. 42 ust. 3 KN. Ale należy doprecyzować pojęcia: praca z dzieckiem a praca na rzecz dziecka.
[...]
Kolejna część spotkania dotyczyła przeredagowania nieszczęsnego art. 42 (by w sposób jednoznaczny uniknąć wątpliwości), dotyczącego realizacji przez nauczycieli dodatkowych zajęć i czynności w ramach ustalonego wynagrodzenia w zakresie nieprzekraczającym 40 godzin czasu pracy tygodniowo. Wiele kontrowersji wzbudzały sformułowania: w ramach ustalonego wynagrodzenia, zajęcia i czynności... W trakcie dyskusji zaprezentowana została następująca propozycja brzmienia art. 42 ust. 2d (który wejdzie w życie od 1 września 2017 r.) Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": 2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, będących odrębną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
[...]


Źródło: www.solidarnosc.org.pl


 
Czy hodujemy zombie?
 
Edukacja


Czy hodujemy zombie?

[...]
Już ponad 10 lat temu historyk literatury, eseista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Stefan Chwin alarmował, że błędem współczesnego modelu wychowawczego jest tyrania optymizmu, tyrania udawania, że wszystko będzie OK – tylko się starajcie i uczcie pilnie. Że wystarczy wiara, iż wszyscy mogą wszystko, że wystarczy chcieć, by móc. Jednak takie głosy rozsądku przegrały z przekonaniem, iż wszyscy są równi i mają takie same szanse, a szczęśliwy człowiek to człowiek sukcesu.
[...]
Zdolnej, inteligentnej młodzieży nie przybędzie dlatego, że udało się wmówić młodym ludziom, że mogą sięgnąć po nieosiągalne. 20 lat temu do szkół z maturą szło najwyżej 30 proc. uczniów po podstawówce. Dziś wskaźnik ten sięgnął prawie 90 proc. Na rynku pojawiła się więc armia z dyplomami, niestety zbyt często bez zdolności, umiejętności i pasji. – Wielu ludziom robimy tym krzywdę. Tej nadprodukcji magistrów rynek nie przyjmuje, rodzi się za to frustracja z niespełnienia oczekiwań, którymi ładuje się ich od najmłodszych lat.
[...]

Źródło:forsal.pl

*artykuł kontrowersyjny, z szeregiem tez trudno nie polemizować, ale tym bardziej polecam lekturę całości.

 
Niegrzeczny uczeń też może dostać stypendium
 
Edukacja


Niegrzeczny uczeń też może dostać stypendium

Radni nie mogą uzależniać przyznania pieniędzy za osiągnięcia w nauce od oceny z zachowania. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielopolskiego. Dotyczyło ono uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, którą podjęła Rada Miejska w Krobi.
Zastrzeżenia wojewody wzbudził zapis, że to, czy uczeń otrzyma stypendium za wyniki w nauce, zależy od uzyskania co najmniej dobrej oceny z zachowania. Tymczasem w świetle uregulowań art. 90t ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 4 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) jedynym dopuszczalnym kryterium przyznania pomocy na wspieranie edukacji dzieci i młodzieży są ich uzdolnienia. – Rada nie może więc wprowadzać żadnych dodatkowych kryteriów – stwierdza Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

 
Czy jesteś za likwidacją gimnazjum?
 
Różne


Czy jesteś za likwidacją gimnazjum?

Przedstawiamy wyniki ankiet przeprowadzonych na naszej stronie w roku 2015 (227 odpowiedzi) i w roku 2017 (170 odpowiedzi).
Wyniki przedstawiono w procentach. 
Czy ktoś jest zdziwiony?
 
Edukacja


Czy ktoś jest zdziwiony?

Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.
W miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne.
Gimnazja mają zostać zlikwidowane.


 
Na kogo wypadnie, na tego bęc........
 
Edukacja


Na kogo wypadnie, na tego bęc........


OŚWIADCZENIE

W dniu 19.12.2016 odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 4, na którym zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Ogólne założenia reformy oświatowej.
2. Zmiany sieci szkół w Piastowie (powstanie SP 5).
3. Powiadomienie o konieczności przejścia do SP 5 siedmiu oddziałów z naszej placówki w roku szkolnym 2017/2018 i trzech oddziałów w roku szkolnym 2018/2019.
4. Zapoznanie z wynikami ankiety Burmistrza Miasta Piastowa.
5. Przedstawienie przez dyrektora p. Stanisława Siekierko kryteriów typowania klas mających przejść do SP 5.
6. Dyskusja nad propozycją dyrekcji.

Od 1 września 2017 roku zostaje powołana Szkoła Podstawowa nr 5, która będzie zlokalizowana w budynku wygasającego Gimnazjum nr 1.
Do nowo powstałej placówki wytypowane zostały następującej klasy:
1A, 2F, 3A, 3B, 4B, 5B, 6C.

Podstawowym kryterium doboru klas była liczba uczniów zamieszkałych w pobliżu SP 5. Prezydium Rady Rodziców oraz dyrektor p. Stanisław Siekierko zwracają się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom przez Rady Oddziałowe poszczególnych klas. Prosimy o rozważenie naszej propozycji i przedstawienie swoich ustaleń wraz z konstruktywnymi rozwiązaniami. Zostaną one szczegółowo przedyskutowane na walnym zebraniu Rad Oddziałowych, które odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2017.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Stanisław Siekierko

*pogrubienie moje


Źródło: www.sp4piastow.pl
 
Śmiać się, czy płakać?
 
Edukacja


Śmiać się, czy płakać?

Jeśli w jednej podstawówce są równoległe trzecie lub równoległe szóste klasy, samorząd od przyszłego roku będzie mógł przenieść niektórych uczniów do innej podstawówki - postanowili posłowie obradujący w środę na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego. Zmiana ma ułatwić wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy edukacji.
Poprawkę, która wprowadza taką możliwość zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada ona, że jeśli gmina prowadzi szkołę podstawową, gdzie są co najmniej dwie trzecie klasy lub co najmniej dwie szóste klasy, od września 2017 roku, część uczniów chodzących do tych klas będzie można przenieść do innej podstawówki. Warunkiem jest to, że ta druga szkoła musi powstać w wyniku przekształcenia dawnego gimnazjum. Uczniowie będą tam realizować pozostałe lata nauki (do ósmej klasy).
- Nie może być tak, że samorząd będzie narzekał na przepełnione klasy, a będzie miał na terenie pusty budynek gimnazjum - argumentowała podczas posiedzenia komisji minister Anna Zalewska.
O przeniesieniu uczniów ma zdecydować rada gminy. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać także w kolejnych latach - obejmie więc również uczniów obecnych pierwszych, drugich, czwartych i piątych klas szkoły podstawowej. Przenoszone z mocy ustawy nie będą dopiero te dzieci, które pójdą do pierwszej klasy od września 2017 roku.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

*pogrubienia moje

 
Dla przypomnienia
 
Różne


Dla przypomnienia

Takie pismo skierowaliśmy swego czasu do MEN

Szanowna Pani Minister!
Od kilku lat środowisko szkolnych pedagogów zwraca się do kolejnych ministrów edukacji z postulatem ujednolicenia tygodniowej liczby godzin obowiązującego nas wymiaru zajęć (sprawa ta dotyczy również innych specjalistów - psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - zatrudnionych w szkołach).
Wszystkie związki zawodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, liczni posłowie ze wszystkich opcji politycznych, a także niektóre kluby parlamentarne, zainteresowały się tym problemem, co zaowocowało między innymi wieloma interpelacjami i zapytaniami poselskimi, petycjami i listami otwartymi. Pojawił się również projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wniesiony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski.
Jesteśmy jedyną grupą zawodową związaną bezpośrednio z pracą z dziećmi i młodzieżą, która nie posiada sprecyzowanych warunków zatrudnienia.
Przy jasno określonej tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli - dydaktyków (18 godzin), wychowawców świetlic (26 godzin), bibliotekarzy (30 godzin) czy nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych (20 godzin), nasze pensum ustalane jest w zależności od uchwał władz samorządowych na 20, 22, 25, 26, 30, 36 i więcej godzin.
Zwracaliśmy uwagę, że w postępowaniu władz samorządowych, które stale borykają się z problemami finansowymi, normą staje się nadużywanie ich kompetencji (na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela ) w ustalaniu obowiązującego nas pensum.
Jego wymiar określany jest czasami nawet na poziomie 40 godzin. Często czynione są również ˝oszczędności˝ polegające na zwiększaniu pensum z jednoczesnym redukowaniem wymiaru zatrudnienia.
Tę zbyt swobodną regulację wielokrotnie krytykowała chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Pomimo jej licznych wystąpień resort nie podjął żadnych działań legislacyjnych, które rozwiązałyby problem.
Należy podkreślić, że w sytuacji kiedy w uchwałach organów prowadzących jeden z elementów czasu pracy tj. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony jest na wysokim poziomie zdarza się, że po uwzględnieniu pozostałych elementów składowych 40 godzinnego tygodnia pracy - innych zajęć i czynności statutowych jak również zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, a także samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - czas pracy pedagogów (innych specjalistów również) przekracza dopuszczalną ustawową 40 godzinną tygodniową normę pracy.
Ustosunkowując się negatywnie do omawianego problemu MEN posługiwało się następującą argumentacją:
"ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego".
Pomijając absurdalność tego typu argumentacji (czy w gminach, w których wyniki uczniów na sprawdzianach np. z matematyki są słabe podwyższane będzie pensum matematyków?) należałoby zapytać: w jaki sposób organy prowadzące określają "rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego", jakie są prowadzone w tym kierunku badania, jakie są kryteria wiążące "rzeczywiste potrzeby" z wysokością pensum (np. przestępczość wśród młodzieży w rejonie "taka i taka" - pensum pedagogów 20 godzin, przestępczość " taka i taka" - pensum 22 godziny, albo - dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w rejonie "tyle i tyle", pensum "takie i takie" ). Gdzie są obiektywne i skategoryzowane kryteria pozafinansowe na podstawie których samorządy mogłyby miarodajnie i zgodnie z potrzebami dzieci określać wysokość pensum pedagogów szkolnych i innych specjalistów?
Kolejny argument MEN:
" w doktrynie prawa pracy uznaje się, że zasada równości praw pracowników w stosunku pracy wchodzi w rachubę wtedy, gdy pracownicy jednakowo pełnią takie same obowiązki. A więc nie jest dyskryminacją różnicowanie praw pracowników, którzy albo pełnią inne obowiązki, albo pełniąc takie same obowiązki, wypełniają je niejednakowo".
Czy to oznacza, że każdy pedagog szkolny wypełnia inne obowiązki? Przecież mamy je - jednakowe dla wszystkich - zapisane w rozporządzeniu!
Czy wypełniamy je niejednakowo? Oczywiście. O tyle, o ile każdy matematyk, fizyk, chemik, polonista wychowawca w świetlicy szkolnej uczy i wychowuje inaczej.
Szanowna Pani Minister.
W jednym z wywiadów, mówiąc o konieczności likwidacji tzw. "godzin karcianych", stwierdziła Pani, że to niemoralne, aby zmuszać nauczycieli do pracy za darmo. I dalej, że należy uczciwie powiedzieć o braku pieniędzy w systemie, a nie dodawać nauczycielom dodatkowych godzin.
Słowa te można również odnieść do zróżnicowania pensum specjalistów szkolnych w obrębie tego samego systemu oświaty.
Jest to nie tylko niemoralne, ale też niesprawiedliwe, powoduje poczucie nierówności, rodzi frustrację i niepotrzebne antagonizmy w środowisku.
Zwracamy się do Pani Minister z prośbą o życzliwe pochylenie się nad tą tak istotną dla nas sprawą.


 
Żaden nauczyciel nie straci pracy?
 


Żaden nauczyciel nie straci pracy?

Żaden nauczyciel nie straci pracy w związku ze zmianą systemu, bo liczba dzieci i oddziałów pozostanie taka sama. - Nauczycielom zostaną ustawowo zagwarantowane miejsca pracy - Minister Anna Zalewska w wywiadzie dla „Jedynki”.

Źródło: www.polskieradio.pl

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia):
- są zatrudnieni na podstawie mianowania,
- są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
a których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne, zostaną przeniesieni w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego. W przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole przez takiego nauczyciela stan ten ustaje.
W przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego.
Nauczyciel będzie mógł również wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Źródło:reformaedukacji.men.gov.pl

 
******
 
Różne


******

Uwiedzeni neoliberalnym oszustwem wpisaliśmy do ustroju te same błędy, które wcześniej popełniły Ameryka i Wielka Brytania – a to na nich się wzorowaliśmy. Ci, którzy dziś wychwalają pod niebiosa politykę gospodarczą III RP, Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, powinni do listy ich osiągnięć politycznych dopisać opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, zwycięstwo Donalda Trumpa oraz ukatrupienie III?Rzeczypospolitej przez PiS.
Brak solidarności społecznej, wspieranie silniejszych, zgoda na to, by słabsi sami musieli się organizować, zezwolenie na to, by się radykalizowali i szukali pomocy na oślep, ignorowanie ich, aż zwrócili się przeciwko państwu, które ich olało... Najpoważniejszym błędem III RP był brak sensownych instytucji wsparcia społecznego. To doprawdy straszna recenzja ćwierćwiecza imponującego wzrostu gospodarczego, że ludzie po prostu tęsknią za komuną, bo dawała im elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego.


Fragment artykułu Stanisława Skarżyńskiego
Źródło: wyborcza.pl

 
Protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji
 
Różne


Protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji

W Warszawie odbyła się dziś demonstracja przeciw zapowiedzianej reformie edukacji, w tym likwidacji gimnazjów. Pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole" protestowali nauczyciele, rodzice i samorządowcy. - Apelujemy do pani premier Beaty Szydło: nie burzcie tego, co mamy - mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas manifestacji. Zgromadzeni na placu Piłsudskiego po przemówieniach przeszli pod budynek Sejmu.

Źródło:warszawa.onet.pl


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
Jak rozsądnie pomóc dziecku 12 letniemu, którego ojciec się powiesił?
19/04/2017
Dzięki za rady
is
18/04/2017
Warunkiem jest pełny etat a co do tego pewność będziesz mieć w końcu maja.
18/04/2017
Teraz powinnaś porozmawiać cczy się zgodzi.Jesli chcesz od września to w połowie sierpnia wystarczy ale dopinaj wszytsko wczesniej, u lekarza też
17/04/2017
Kiedy najwcześniej można złożyć do Dyrektora wniosek o urlop zdrowotny od września? Czy już można czy za wcześnie?
15/04/2017
Wszystkiego co najlepsze!!!
14/04/2017
Radosnych Świąt Smile
14/04/2017
Wesołych Świąt!
14/04/2017
Wszystkiego DOBREGO, smacznego jajka i mokrego dyngusa!
13/04/2017
Czy wiadomo od kiedy będzie obowiązywać uregulowane pensum specjalistów w szkole?
13/04/2017
wszystkiego zajączkowego!
13/04/2017
Radosnego, wiosennego nastroju, pięknego czasu spędzonego z rodziną oraz niespodzianki od zajączka Smile
Ina
13/04/2017
OP nic do tego nie ma oprócz tego, że daje pieniądze. Bo przecież dyrektor ich nie ma Wink
12/04/2017
Dyrektor ma zapewnić realizację opiek. dyd. i wych. funkcji szkoły. W tym celu diagnozuje potrzeby i je optymalnie zaspokaja. To powinna być jego autonomiczna decyzja. OP nic do tego nie ma.
12/04/2017
Jeśli nie istnieją przepisy określające liczbę uczniów na etat to w jaki sposób Dyrektor przydziela godziny? U nas jest to wyliczane ze wskaźnika
is
12/04/2017
Już teraz życzę wam pomimo wszystko Wesołych Świąt....
12/04/2017
Ina
11/04/2017
W algorytmie, który podałam chodzi o liczbę uczniów w szkole. W mojej szkole wg algorytmu są 4 godziny dodatkowe dla pedagoga/psycholog
a na przyszły rok szkolny
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png mam te kwalifikacje?
bullet.png spektakle profilakty...
bullet.png sześciolatek w szkole
bullet.png godziny pedagoga szk...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [565]
bullet.png godziny pedagoga ... [561]
bullet.png zajęcia rewalidac... [525]
bullet.png reforma [510]


17,271,458 Unikalnych wizyt