Tytuł: PEDAGOG SZKOLNY :: Sprawozdanie pedagoga

Dodane przez nalo dnia 03. czerwiec 2009 11:54
#1

w związku z tym, że mój staż pracy pedagoga to dwa lata mam oczywiście pisać sprawozdanie pedagoga szkolnego. Złożyłam w tamtym roku sprawozdanie wypisując wszystko. Staram się usystematyzować dokumentację, zastanawiam się w tym roku : czy wy piszecie sprawozdanie w formie tabeli, czy ogólnie? :)

Edytowane przez reszta dnia 08. styczeń 2010 08:42

Dodane przez ewik232 dnia 03. czerwiec 2009 13:57
#2

ja piszę ogólnie-też pracuje 2 lata,ale ja sama z siebie to robie,bo nikt mi niczego nie narzucił

Dodane przez Tess dnia 03. czerwiec 2009 14:17
#3

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam , chodzi wam o sprawozdanie z działalności pracy pedagoga? Jezeli tak, to u nas pisze się z każdego semestru.Piszę je ogólnie, ostatnio ( i wogóle pierwszy raz) według haseł np. realizacja obowiązku szkolnego, pomoc uczniom, mającym trudności w nauce itp.

Edytowane przez Tess dnia 03. czerwiec 2009 14:21

Dodane przez biedroneczka dnia 03. czerwiec 2009 16:30
#4

Ja dzielę na punkty:
1. Działania ogólnowych.
2. Profilaktyka wychowawcza
3. Pomoc materialna
4. Opieka psych. - pedagogiczna i praca korekcyjno - wyrównawcza itd.

Staram się robić to krótko, ale podaję konkretne dane liczbowe, np. ilość dzieci objętych bezpłatnymi obiadami, stypendiami, wyprawkami szkolnymi, uczestniczących w półkoloniach, badanych w PPP, ilość wizyt w domu ucznia, ilość zwołanych zespołów wychowawczych itd., itp. Też przypadki szczególnych uczniów, jeżeli np. wnioskowałam do sądu, pisałam do KMP (krótko - maks. 2 zdania o uczniu)

Dodane przez Kazimierz dnia 03. czerwiec 2009 16:41
#5

Nalo przesyłam Ci na maila moje sprawozdanie za I semestr. Może coś wykorzystasz
( oczywiście wymazałem nazwiska i instytucje )

Dodane przez is dnia 03. czerwiec 2009 18:21
#6

Zawsze w sprawozdaniu odnoszę się do poszczególnych zadań pedagoga szkolnego zawartych w planie pracy pedagoga.Sprawozdanie sporządzam w punktach i podpunktach. Zawsze dodaję punkt- Inne działania-gdzie opisuję te działania, których wcześniej nie planowałam i nie mieszczą się w odgórnych zadaniach. Sprawozdanie kończę uwagami i wnioskami do pracy w następnym półroczu lub roku szkolnym.

Dodane przez timon dnia 03. czerwiec 2009 20:09
#7

Ja również, tak jak is, w sprawozdaniu odnoszę się do zadań, które zawarłam w planie pracy:Zadania ogólnowychowawcze, profilaktyka opiekuńczo- wychowawcza,współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, współpraca z rodzicami, pomoc materialna dla uczniów i ich rodzin. Oprócz tego dołączam również taką zbiorówkę, w skrócie ;analiza sytuacji szkolnej i domowej uczniów szkoły. Wszystko w punktach i podpunktach.

Dodane przez oliwkowa dnia 04. czerwiec 2009 20:00
#8

a mógłby ktoś mi na mojego meila przesłać swoje sprawozdanie?
z góry dziękuję
martabaransk@interia.pl

Dodane przez reszta dnia 04. czerwiec 2009 20:43
#9

[color=blue]pedagoggim1, szukaj proszę swojego posta i...mojej odpowiedzi:D w samopomocy "sprawozdanie z awansu". pozdrawiam r.[/color]

Edytowane przez reszta dnia 04. czerwiec 2009 20:57

Dodane przez kachna dnia 14. czerwiec 2009 20:20
#10

Kazimierz ja też chętnie skorzystam z twojego sprawozdania. prześlij mi na emaila będę wdzięczna.

Dodane przez Kazimierz dnia 14. czerwiec 2009 21:51
#11

Przesyłam Ci na maila.

Dodane przez matza dnia 15. czerwiec 2009 09:14
#12

Kazimierzu! Ja równiez poproszę jeśli to nie kłopot sprawozdanie na e-maila. Z góry dziekuje i pozdrawiam! zolza12@interia.pl

Dodane przez gabi26 dnia 15. czerwiec 2009 09:23
#13

Kazimierzu, gdybyś przesłał i mnie byłabym ci bardzo wdzięczna. Ja swoje sprawozdania wzoruje na mojej poprzedniczce, ale mam wrażenie, że są zbyt obszerne. Pozdrawiam i dziękuję bysia26@interia.pl

Dodane przez Ciania dnia 15. czerwiec 2009 10:31
#14

Kazimierzu ja tez poprosze o Twoje sprawozdanko ;) Po kilku semestrach pisania sprawozdań skończyly mi sie pomysly na nowe pisanie ;) dlatego prosze cie o twój wzornik ;) mój mail:
ciania@wp.pl

Jeśli ktoś chciaby ode mnie sprawozdanie to sluże pomocą - dajcie znac na maila, a na bank odpowiem.

Edytowane przez Ciania dnia 15. czerwiec 2009 10:32

Dodane przez Ciania dnia 15. czerwiec 2009 10:35
#15

Sprawozdanie z pracy pedagoga w I semestrze r. szk.
Praca pedagoga przebiegała planowo i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy.
W I półroczu skoncentrowałam się na poznaniu nowych uczniów, prowadzeniu diagnozy pedagogicznej oraz działaniach profilaktyczno r11; terapeutycznych.
Ścisłym nadzorem i kontrolą objęłam uczniów nie realizujących systematycznie obowiązku szkolnego. W tym celu utrzymywałam systematyczny kontakt z wychowawcami klas, rodzicami, kuratorami sądowymi.
W celu poznania warunków życia i nauki uczniów uczestniczyłam w dwóch wywiadach środowiskowych:
Podjęłam długofalowe działania terapeutyczne poprzez zorganizowanie
i prowadzenie trzech grup socjoterapeutycznych , prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, organizowanie spotkań Terapeutycznej Grupy Wsparcia Dla Rodziców. Dbałam o zapewnienie dzieciom i młodzieży różnorodnych form poradnictwa, konsultacji i wsparcia w przeżywanych kryzysach emocjonalnych oraz radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym r11; przeprowadziłam ....... indywidualnych rozmów wychowawczych i terapeutycznych z uczniami. Z zakresu zadań poświęconych profilaktyce i terapii w zakresie uzależnień, stosowania przemocy fizycznej i werbalnej przeprowadzałam zajęcia dla uczniów: w kl. VI : godzina wychowawcza nt. kradzieży, zaj. profilakt. nt. mocnych i słabych stron oraz zaj. profilakt. nt. aktywnego słuchania w kl. IV r11; V zaj. profilakt. nt. agresji i sposobów jej wyrażania, w kl. I zaw. cykl spotkań poświęconych rozwiązywaniu problemów rówieśniczych.
Dokonywałam diagnozy pedagogicznej uczniów poprzez obserwację ich zachowań na lekcjach, podczas zajęć świetlicowych, w czasie przerw międzylekcyjnych. Swoją pracę opierałam na ścisłej współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, wychowawcami świetlicy, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi . Współpraca dotyczyła przede wszystkim ustalania przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych, ich niwelowania, rozwiązywania problemów dotyczących życia w grupie rówieśniczej, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Przeprowadziłam ............. konsultacji z nauczycielami.
Udzielałam wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów rodzinnych, pomocy w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, pomocy w zakresie pisania podań, odwołań, wypełniania dokumentów. Odbyłam ......... rozmów z rodzicami.
Konsultowałam się również z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Odbyłam:
............ konsultacji z kuratorami sądowymi
........... konsultacji z ośrodkami pomocy społecznej
...........konsultacji z nauczycielami z innych szkół
...........konsultacji z poradniami psychologiczno r11; pedagogicznymi w
Udzielałam również pomocy merytoryczno r11; metodycznej nauczycielom i peadagogom ze szkół pracujących z dziećmi specjalnej troski .
Organizowałam zbiórki odzieży dla dzieci pochodzących z rodzin o ciężkiej sytuacji materialnej.
Uczestniczyłam jako świadek w postępowaniu sądowym dot. uczennicy

Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły współorganizując warsztaty dla rodziców pt. rNauka jest zabawą, zabawa jest naukąr1;, we współpracy z logopedą kontynuowałam spotkania grupy wsparcia dla rodziców, przeprowadziłam ogólnoszkolną akcję happeningową z okazji Ogólnoświatowego Dnia Bez Papierosa, byłam współorganizatorem cyklu spotkań warsztatowych dla uczniów pt. rW krainie uczućr1;.
Uczestniczyłam w trzech posiedzeniach zespołu orzekającego przy PCPPP i DM dot. przyznania nauczania indywidualnego Razem z wychowawczyniami klas: I r11;IIIa i I r11; IIIb uczestniczyłam w spotkaniu wychowawców i pedagogów z wychowawcami Domu Dziecka w .....
Zorganizowałam posiedzenie Zespołu Wychowawczego w klasie I zaw., poświęcone omówieniu sytuacji wychowawczej i stosunkowi do nauki uczniów w/w klasy.
W ramach zaplanowanej pracy diagnostyczno r11; badawczej we współpracy z wicedyrektorem szkoły byłam współautorką ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli dot. WSO.
Uczestniczyłam w konferencji w sprawie organizacji sprawdzianów i egzaminów w r.szk. 2002/2003.
Aktywnie uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach grupy samokształceniowej pedagogów szkolnych

skopiowane z http://forum.interklasa.pl/mvnforum/viewthread?thread=17692&offset=0

Dodane przez Ciania dnia 15. czerwiec 2009 10:35
#16

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNYM 2004/2005.


Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planem pracy. W semestrze I zrealizowałam następujące zadania:
1. ZADANIE OGÓLNE:
a. diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów- przeprowadzona została anonimowa ankieta rMoja rodzinar1;, test socjometryczny wśród uczniów klas IV- VI,
b. rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze realizowane było przez rozmowy z rodzicami i dziećmi na temat: organizacji pracy dziecka w domu, planowanie odrabiania zadań domowych, radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zaniedbań wychowawczych, pomocy socjalnej w tym pomoc przy wnioskowaniu o stypendia szkolne, badań specjalistycznych w przypadku dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi- 24 rozmów ( tutaj nazwiska)
c. poradnictwo zbiorowe i indywidualne dotyczące uczniów i ich rodzin- rozmowy indywidualne z uczniami na temat: kultury osobistej, norm obowiązujących w szkole i w środowisku, problemów dydaktycznych, przyczyn niewłaściwego zachowanie ucznia- 21 rozmowy ( tutaj nazwiska)
d. współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Bystrzycy Kłodzkiej
r6; wnioskowanie w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka o przeprowadzenie badań specjalistycznych i wydanie opinii lub orzeczenia- 3 wnioski w klasach I- VI ( nazwiska) i 1 wniosk w klasie 0 ( nazwiska)
r6; 17 dzieci z klas 0- VI posiada opinie wydane przez Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym 9 wymaga pracy indywidualnej na zajęciach korekcyjno kompensacyjnych ( nazwiska)
r6; 1 dziecko z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim ( nazwisko kl. IV, realizuje program szkoły specjalnej)
e. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej klas oraz dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów i jego właściwe wypełnianie, zapobieganie nieusprawiedliwionej absencji uczniów.
f. utrzymanie stałego kontaktu z:
r6; Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w ...: kierowania na badania specjalistyczne, konsultacje telefoniczne, szkolenia, badania przesiewowe w klasie 0, ustalenie terminu badań dojrzałości szkolnej- 30 marca 2005
r6; Policją: wywiady środowiskowe- 6 (nazwiska)
r6; Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ...: wnioskowanie o pomoc dla rodzin dotkniętych ubóstwem, dożywianie dzieci, wyprawka szkolna, wywiady środowiskowe, wnioskowanie o pomoc celową w związku z przypadkiem losowym
r6; Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
r6; Pomoc w przygotowaniu działań wychowawczych i opiekuńczych, współpraca w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze- wychowawcy klas i nauczyciele
2. Profilaktyka wychowawcza:
a. opieka, pomoc socjalna:
r6; współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ...- z dożywiania korzysta 41 uczniów klas 0- VI (lista dzieci jest stale aktualizowana w miarę składania wniosków przez rodziców)
r6; organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
b. łagodzenie skutków demoralizacji ze strony środowiska rodzinnego i grup patologicznych poprzez zapewnienie dzieciom zajęć w świetlicy środowiskowej rKONICZYNKAr1;
3. Organizowanie opieki i profilaktyki dzieciom z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi:
a. współpraca z poradnią- zdiagnozowanie zaburzeń i ustalenie metod postępowania
b. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach:
r6; Zajęcia wyrównawcze w klasach I- III- 15 uczniów
r6; Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach I- III- 3 uczniów
r6; Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach IV- VI- 3 uczniów

W ramach godzin pracy pedagoga szkolnego przeprowadziłam następujące zajęcia:
 Jak lepiej zrozumieć siebie, aby pokonać stresr11; klasa VI
 Rozwijamy twórcze myślenier11; klasa VI
 Oceniamy swoje zachowanie- klasa V

Wśród uczniów klas IV- VI przeprowadziłam test socjometryczny obrazujący pozycję jednostki, ucznia na tle klasy.
Uczniowie klas IV- VI wypełnili anonimową ankietę rMoja rodzinar1;, dzięki której mogłam zdiagnozować sytuację rodzinną ucznia. Wyniki ankiety pozwoliły mi na dobranie właściwej formy pracy wychowawczej z dziećmi.
Dnia 30 września 2004 r. uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego r Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowychr1;.
W czasie trwania ferii zorganizowałam wyjazd dzieci z klas III- VI na basen do ...- rozpoznanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów oraz organizowanie form rekreacyjno- turystycznych.

skopiowane z http://forum.interklasa.pl/mvnforum/viewthread?thread=17692&offset=0

Dodane przez Kazimierz dnia 15. czerwiec 2009 10:45
#17

W związku z licznymi zapytaniami umieszczam sprawozdanie w zakładce PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA. Oczywiście nie roszczę sobie prawa do wzorcowości tego co napisałem. Podkreślam jeszcze raz, sprawozdanie przecież, to po prostu opis wszystkiego co się robiło w ciągu roku ( semestru ) i tyle.

Plik będzie do ściągnięcia dzisiaj ( 15.06 ) i jutro. Potem go usunę.

Edytowane przez Kazimierz dnia 15. czerwiec 2009 11:22

Dodane przez ejozwiak dnia 26. sierpień 2009 16:16
#18

Kazimierzu! Ja równiez poproszę jeśli to nie kłopot sprawozdanie na e-maila. Z góry dziekuje i pozdrawiam! ewaj84@o2.pl

Dodane przez jols dnia 26. sierpień 2009 20:46
#19

I ja też Kazimierzu sie przypomnę z prośbą:)
jola_g_b@tlen.pl

Dodane przez Kazimierz dnia 26. sierpień 2009 20:54
#20

Drogie Panie, mam pytanie. Po co wam teraz sprawozdanie z pracy. Przecież robi się je ewentualnie na zakończenie I semestru i na zakończenie roku szkolnego ?

Dodane przez jols dnia 26. sierpień 2009 21:48
#21

Ja chciałam plan pracy :)myslę, że niektóre osoby kompletują dopiero warsztat pracy i bezpieczniej się będą czuły jak im ktoś nowy dokument podrzuci....

Dodane przez Miriams dnia 04. styczeń 2010 19:28
#22

Jestem początkującym pedagogiem, czy ktoś mógłby mi użyczyć wzoru sprawozdania za I półrocze? Z góry serdecznie dziękuję ;)

Dodane przez katnap6 dnia 04. styczeń 2010 21:29
#23

Kazimierz napisał/a:
Nalo przesyłam Ci na maila moje sprawozdanie za I semestr. Może coś wykorzystasz
( oczywiście wymazałem nazwiska i instytucje )

Kazimierzu czy ja tez mogłabym z góry dziękuję
mój mail katarzyna-napiorkowska1@wp.pl

Dodane przez Kazimierz dnia 04. styczeń 2010 21:59
#24

Na poprzedniej stronie tego tematu Ciania zamieściła dwa przykładowe sprawozdania

Dodane przez bobasia dnia 04. styczeń 2010 23:25
#25

Drogi Kazimierzu!

Czy mógłbyś poratować sprawozdaniem również i mnie - początkującego pedagoga?

Z góry serdecznie dziękuję ;)

pedagogszk1@wp.pl

Dodane przez bas dnia 05. styczeń 2010 09:31
#26

Witam ja również poproszę sprawozdanie (będę pisała je po raz pierwszy). Z góry dziękuję. krysia7@poczta.onet.pl

Dodane przez dodi228 dnia 05. styczeń 2010 11:15
#27

Witam!!!Ja też poproszę!!!Dziękuję bardzo!!!! dodi228@interia.pl

Dodane przez Miriams dnia 05. styczeń 2010 16:02
#28

Drrrooogggiiiii Kazimierzu....plisss marias_67@o2.pl

Dodane przez GimPed dnia 06. styczeń 2010 19:59
#29

proszę i ja: ula7874@wp.pl
;)

Dodane przez Krystyna Gutkowska 2 dnia 07. styczeń 2010 13:25
#30

DROGI KAZIMIERZU!!!!Bardzo proszę o przesłanie sprawozdania .DZIĘKUJĘ i pozdrawiam...
krystyna.gutkowska@wp.pl

Dodane przez klacka dnia 07. styczeń 2010 13:34
#31

Drogi Kazimierzu!! Na Twojej stronie są tak mądre informacje, że chętnie zapoznałabym się z Twoim sprawozdaniem. Taki wzór jest mi bardzo potrzebny, bo będę sprawozdanie pisać pierwszy raz. Proszę, poratuj!!!!
mój adres: k.lacka@op.pl

Dodane przez bysiek dnia 07. styczeń 2010 18:28
#32

Drogi Kazimierzu!!!
już wiele razy mi pomogłeś za co jestem bardzo Ci wdzięczna!!!
Jeśli to nie problem to bardzo proszę prześlij mi wzór sprawozdania. Piszę je pierwszy raz a mam mieć już na 20.01
Pozdrawiam erdecznie
bysiek04@op.pl

Dodane przez reszta dnia 07. styczeń 2010 22:44
#33

wątek brzmi "sprawozdanie pedagoga", więc może coś merytorycznie? Prośby załatwia się przez pw, shoutboxa. A tu kolejna strona "proszę". pzdr. r.

Edytowane przez Kazimierz dnia 20. kwiecień 2010 00:51

Dodane przez kkarolciaaw dnia 08. styczeń 2010 08:15
#34

mogłabym i ja prosić wzór sprawozdania, bo też bede to robić pierwszy raz.. karolina591@wp.pl z góry dziękuję

Dodane przez teresa dnia 08. styczeń 2010 10:20
#35

drodzy pedagodzy, nie ma czegoś takiego jak wzór sprawozdania! Ma ono dotyczyć zadań, które sami zaplanowaliście na 1. semestr w swoim programie pracy. Jedni kładą nacisk na profilaktykę, a ktoś inny na oświatę zdrowotną. Trzeba po prostu rozliczyć się z tego, co zostało zrobione. :) Zachęcam do chwalenia się :), czyli pisania o własnym rozwoju zadowowym, samokształceniu.
na pewno wszyscy potrafią napisać dobre sprawozdanie :)
pozdrawiam serdecznie

Piękna odpowiedź! Od tej pory wszystkie "proszę" wylatują w kosmos. r.

Edytowane przez Kazimierz dnia 20. kwiecień 2010 00:52

Dodane przez is dnia 08. styczeń 2010 18:24
#36

Uważam podobnie jak teresa- sprawozdanie powinno odnosić się do planu pracy, który każdy opracował sobie na początku roku szkolnego.

Dodane przez leschek dnia 16. kwiecień 2010 17:07
#37

Bardzo bym prosił o sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego: leschekw@wp.pl

Dodane przez magdak3 dnia 12. sierpień 2010 14:31
#38

Do kiedy musicie oddać swoje sprawozdania z pracy pedagoga? Piszecie też inne? Np. z realizacji programu profilaktycznego, wychowawczego itp.?

Dodane przez Magda dnia 12. sierpień 2010 14:55
#39

U nas w pierwszym tygodniu pracy. Z rozróżnieniem na profilaktykę, wychowanie i DZ ;)

Dodane przez magdak3 dnia 12. sierpień 2010 16:25
#40

Dzięki. Nikt mi nie powiedział co i do kiedy mam napisać, haha - ale moja szkoła to dziwna szkoła :p.

Dodane przez iwonkaa dnia 12. sierpień 2010 17:11
#41

Witam! czy ktoś jeszcze jest aktywny na tym forum:) pozdrawiam

Dodane przez Magda dnia 12. sierpień 2010 17:25
#42

magdak3 napisał/a:
Do kiedy musicie oddać swoje sprawozdania z pracy pedagoga? Piszecie też inne? Np. z realizacji programu profilaktycznego, wychowawczego itp.?


Magda, czekaj, bo się zakręciłam.
Sprawozdania czy plany pracy?
W moim wcześniejszym poście miałam na myśli plan pracy na dany rok szkolny,
Sprawozdania oddajemy przed konferencją podsumowującą..vide - przed końcem roku szkolnego ;)

Dodane przez magdak3 dnia 12. sierpień 2010 17:47
#43

Chodziło mi o sprawozdanie. O plan pracy nikt mnie nie pytał i nikt go nie widział, chociaż napisałam. Poprzednia pedagog wiem, że oddawała sprawozdanie do końca wakacji, więc zakładam, że ja też, skoro innej informacji nie otrzymałam :-).

Dodane przez mala5 dnia 13. sierpień 2010 09:30
#44

Ja sprawozdanie z pracy szykuję i omawiam na radzie podsumowującej semestr i póżniej rok szkolny!

Dodane przez Kazimierz dnia 13. sierpień 2010 09:38
#45

Chyba tak jak większość. Taka kolejność wydaje się najbardziej logiczna.