Procedura "Niebieskie Karty" w szkole
Dodane przez Kazimierz dnia 07. listopad 2011


Procedura "Niebieskie Karty" w szkole

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), szkoła ma obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec ucznia przemocy domowej. Informacja o uruchomieniu tej procedury musi w ciągu 7 dni trafić do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m.in. nauczyciela) formularza „Niebieska Karta – A”.
W skład gminnego zespołu interdyscyplinarnego oprócz pracownika socjalnego, przedstawiciela Policji, przedstawiciela ochrony zdrowia oraz reprezentanta gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzi także przedstawiciel oświaty. Jest on zobowiązany w szczególności do (§ 15 powyższego rozporządzenia):
- udzielania pokrzywdzonemu informacji o możliwościach uzyskania pomocy (psychologiczno-pedagogicznej, prawnej, socjalnej) oraz możliwościach podjęcia dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą;
- prowadzenie rozmowy z osobami, odnośnie których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie na temat konsekwencji tego typu postępowania oraz możliwości leczenia i terapii;
- diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób, wobec których zachodzi podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie;
- udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


Źródło: BIP MEN