ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 6

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 28,350
bullet.png Najnowszy użytkownik: Marta K

Ostatnie komentarze
bullet.png To samorządy decydo...
bullet.png Samofinansująca si...
bullet.png Najpierw specjalisto...
bullet.png Zastanawiam się co ...
bullet.png Już widzę tę mło...
bullet.png My już i tak mamy p...
bullet.png żeby wymaganie zos...
bullet.png Witam, wiem że plan...
bullet.png Nieustające ciesze ...
bullet.png Trzeba wychowywać m...
dochód

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Obliczanie dochodu przez osoby prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
 • opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • opodatkowaną na zasadach ryczałtu - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • w formie karty podatkowej: oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie

 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku bez załączania innych dodatkowych dokumentów o dochodach,
 • w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
 • oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,
 • kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • oryginał zaświadczenia od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
 • kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń wystawione przez Wydział Świadczeń Socjalnych,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł), dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
  • na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej: zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
   • zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
   • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • w formie karty podatkowej:
   • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
   • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt,
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny - oryginał zaświadczenia wystawiony przez szkołę potwierdzający posiadanie statusu ucznia,
 • w przypadku studiujących członków rodziny - zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez instytucje, które je wydały

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27. wrzesień 2021 12:54
Niepełnosprawność sprzężona (słabowidzący i niepełnosprawność ruchowa) Czy taki uczeń ma mieć n. wspierającego, w orzeczeniu nic nie ma.

27. wrzesień 2021 10:23
Wychowawcy za prowadzenie lekcji z wychowawcą otrzymują wynagrodzenie. Popieram Kazimierza. Od wydawania poleceń jest przełożony

26. wrzesień 2021 22:04
Przypomnę, że socjoterapia jest dla uczniów z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym. Takich masz?

26. wrzesień 2021 21:00
Hm......wychowawcy
wymagają od Ciebie? Czy ty jesteś ich podwładną? Szanujmy się trochę.

26. wrzesień 2021 18:55
wychowawcy wymagają ode mnie realizacji zajęć chociaż raz na 2 tyg, owszem, mogę poprowadzić socjoterapię czy zaj. z kreatywności ale też uważam,że niewykonalne jest brać wszystkich

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png W sprawie kopii opin...
bullet.png egzamin ósmoklasist...
bullet.png zmiany w szkolnictwie
bullet.png dostosowania
bullet.png upośledz. umiarkowane
Najciekawsze tematy
bullet.png dziennik [735]
bullet.png program wych - prof. [422]
bullet.png mam te kwalifikacje? [388]
bullet.png nauczyciel wspoma... [368]
bullet.png upośledz. umiark... [167]