ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 6

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 25,514
bullet.png Najnowszy użytkownik: aneocz
Ostatnie komentarze
bullet.png Kiedy kuratoria idą...
bullet.png [url]http://www.tokf...
bullet.png [url]https://glos.pl...
bullet.png [b]reszta[/b], masz ...
bullet.png Na koniec 2020 pensj...
bullet.png Ufff...
bullet.png [b]Zetka[/b] a Ty?! ...
bullet.png Przyjęto złożoną...
bullet.png Zawsze to będzie ja...
bullet.png to grubo! uważa...
dochód

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Obliczanie dochodu przez osoby prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
 • opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • opodatkowaną na zasadach ryczałtu - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • w formie karty podatkowej: oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie

 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku bez załączania innych dodatkowych dokumentów o dochodach,
 • w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
 • oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,
 • kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • oryginał zaświadczenia od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
 • kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń wystawione przez Wydział Świadczeń Socjalnych,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł), dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
  • na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej: zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
   • zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
   • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • w formie karty podatkowej:
   • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
   • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt,
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny - oryginał zaświadczenia wystawiony przez szkołę potwierdzający posiadanie statusu ucznia,
 • w przypadku studiujących członków rodziny - zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez instytucje, które je wydały

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22. wrzesień 2019 11:33
Dziękuję, za podpowiedź. Pozdrawiam

22. wrzesień 2019 11:02
I w "zajęciach (nie) specjalistycznych"

20. wrzesień 2019 17:50
Tak.w pomocy pp po nowszemu pisaliśmy o tych zajeciach

20. wrzesień 2019 17:42
Czy jest tu gdzieś temat o zajęciach podnoszących kompetencje emocjonalno społeczne?

19. wrzesień 2019 20:24
"Proszę zrobiłam tak jak pani chciala". Będzie zachwycona i wszystko jej się spodoba

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png zajęcia rewalidacyjne
bullet.png czy to może być de...
bullet.png pomoc pp - po "nowsz...
bullet.png ponadwymiarowe/nadli...
bullet.png stowarzyszenie Wiosna
Najciekawsze tematy
bullet.png pomoc pp - po "no... [1123]
bullet.png zajęcia rewalida... [953]
bullet.png dziennik [570]
bullet.png szkolny program p... [380]
bullet.png nauczanie indywid... [259]