ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 4

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 24,638
bullet.png Najnowszy użytkownik: marta00
Ostatnie komentarze
bullet.png :o [url]https://www...
bullet.png Z ogonkiem:):) Super...
bullet.png I udało się zebra...
bullet.png Trzymam kciuki i dok...
bullet.png Dalej w artykule jes...
bullet.png [url]https://www.you...
bullet.png Wzór do naśladowania!
bullet.png I ta determinacja ( ...
bullet.png No oczywiście. Nie ...
bullet.png To może taki "komen...
pomoc materialna

POMOC MATERIALNA

Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest zorganizowanie i koordynowanie pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej uczniów i ich rodzin. Co prawda, formalnie nie należy to już od jakiegoś czasu do jego obowiązków, ale zazwyczaj to właśnie pedagogom szkolnym dyrekcja nadal wykonywanie tych zadań powierza.
Pedagog może - np. przy pomocy Samorządu Uczniowskiego - zorganizować zbiórkę odzieży i przyborów szkolnych, które będą rozdzielane między najbardziej potrzebujących. Może również poszukiwać sponsorów (np. proboszczowie okolicznych parafii, zamożniejsi rodzice, firmy dostarczające żywność do stołówki szkolnej - tu warto nawiązać współpracę ze szkolna intendentką), którzy finansowaliby paczki świąteczne czy obiady dla dzieci.
Zdarza się, że rodzina nie przekraczająca poziomu dochodu upoważniającego do sfinansowania obiadów przez MOPS z różnych względów z takiej pomocy nie chce lub nie może skorzystać lub też limit ten przekracza tylko formalnie a ewidentnie pomocy potrzebuje. W takich sytuacjach pomoc sponsorów jest bardzo potrzebna.
Pedagog powinien jednak przede wszystkim wykorzystać możliwości pomocy finansowej jakie daje ustawodawca.
Warto tu zaznaczyć, że w Polsce w istotny sposób zmniejszyła się skala skrajnego ubóstwa, za co w największym stopniu odpowiada uruchomiony w kwietniu 2016 r. program "Rodzina 500 plus". 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko otrzymuje każda rodzina bez względu na status majątkowy. Świadczenie przysługuje już na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. A gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy wynosi 1200 zł netto na osobę.

Stypendia i zasiłki

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Pomoc materialna, o której mowa, może mieć dwojaki charakter :

Socjalny
 • Stypendium szkolne
 • Zasiłek szkolny
Motywacyjny
 • Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Ustawa podkreśla, że uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
Stypendia przyznawane są na wniosek:
 • Rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
 • Dyrektora szkoły (w praktyce pedagoga szkolnego lub wychowawcy).
 • Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Kwota ta jest co pewien czas zmieniana rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i wynosi obecnie (2015 rok) 514,00 zł netto.
Od 1 listopada 2015 r. wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłacane jest dwukrotnie, za okres IX-XII i I- VI.

Może być ono przyznane w formie:
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów ).
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:
 • Refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.
  W szczególnych sytuacjach (zakup za drobną kwotę, zakup podręczników używanych, organizowania przez szkołę wycieczek i wyjść do teatru, kina, na basen) dopuszcza się możliwość dokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem. W każdej takiej sytuacji decyzję o uznaniu tej formy rozliczenia podejmuje dyrektor szkoły ( w praktyce, pedagog szkolny - jeżeli zajmuje się rozliczaniem stypendiów - rozeznaje czy oświadczenie złożone przez rodzica jest zgodne z prawda i przedstawia je do akceptacji dyrektorowi szkoły ).
 • Zakup przez szkołę lub Wydział Edukacji pomocy edukacyjnych.

Na co konkretnie można przeznaczyć stypendium szkolne?

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp.
Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie (2013 rok) kwota ta wynosi 106 zł, tak więc maksymalna wysokość zasiłku szkolnego to 530 zł.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Radni jednej z wielkopolskich gmin uchwalili regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie tej gminy i zamieścili w nim następujący zapis: "przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności:
 • śmierć jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • straty w gospodarstwie domowym wynikłe między innymi z powodu pożaru, powodzi, huraganu, kradzieży mienia, itp.,
 • długotrwałą chorobę dziecka lub członka rodziny,
 • wypadek dziecka lub członka rodziny,
 • brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą źródła utrzymania,
 • inne szczególne okoliczności, jeśli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym."
Badając legalność uchwały, wojewoda stwierdził, że powyższy zapis w sposób istotny narusza przepis art. 90e ust. 1 w związku z art. 90f pkt 4 u.s.o., ponieważ bez podstawy prawnej definiuje użyte w ustawie pojęcie "zdarzenia losowego" poprzez przyjęcie, co wchodzi w zakres zdarzenia losowego i w ten sposób bezprawnie zawęża krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku szkolnego.
Zasada niedefiniowania tego pojęcia w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów znajduje silne oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Uzasadnienie do wyroku WSA w Poznaniu z dn. 15.10.2009 r. (sygn. akt IV SA/Po 660/09):
1. Z kompetencji do określania "trybu i sposobu udzielania zasiłku" (art. 90f pkt 4 ustawy o systemie oświaty (j. t. Dz. U. 256/04/2572 ze zm., dalej uso) rada gminy winna czynić użytek w sposób zgodny z zamysłem ustawodawcy. W ustawie o systemie oświaty wyraźnie uzależniono uprawnienie do zasiłku szkolnego od każdej sytuacji mieszczącej się w zakresie pojęcia "zdarzenie losowe". Stąd gmina nie może definiować tego pojęcia, jak też nie może kształtować trybu i sposobu udzielania zasiłku w sposób, który by ograniczał możliwość pozyskania pomocy przez jakiegokolwiek ucznia dotkniętego zdarzeniem losowym w znaczeniu ustawowym (art. 94 Konstytucji RP - Dz. U. 78/97/483, sprost. 28/01/319, zm. 200/06/1471).
2. Bez znaczenia dla oceny rażącego naruszenia prawa pozostaje użycie w § 10 Uchwały zwrotu "w szczególności", skoro rada gminy w ogóle nie miała kompetencji definiowania pojęcia "zdarzenie losowe" - nawet jeśli definicja zawarta w Uchwale ma charakter nieprawidłowej definicji cząstkowej.

Uzasadnienie do wyroku WSA w Poznaniu z dn. 03.03.2010 r. (sygn. akt IV SA/Po 896/09):
Zgodnie z art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. (…) Uwzględniając treść powyższych przepisów ustawy o systemie oświaty Sąd doszedł do przekonania, że ustawodawca w sposób umyślny użył pojęcia „zdarzenie losowe” w znaczeniu potocznym, tak by obejmowało ono zróżnicowany wachlarz zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych mogących znacząco utrudnić sytuację materialną ucznia. Już samo określenie „losowe” wskazuje, że chodzi katalog stanów faktycznych, których charakteru i cech nie można z góry określić. W świetle takiego zamysłu ustawodawcy definiowanie pojęcia niedookreślonego w akcie rangi podustawowej narusza prawo.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
Stypendium to stanowi nagrodę dla ucznia zaangażowanego w naukę i osiągającego wysokie oceny.
Wymaganą średnią ocen ustala komisja stypendialna powołana w szkole przez dyrektora szkoły.
Przed ostatecznym ustaleniem wymaganej średniej ocen, komisja stypendialna obowiązana jest zasięgnąć opinii dwóch organów szkoły:
 • Rady pedagogicznej.
 • Samorządu uczniowskiego.
O przyznanie tego stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
Nie przyznaje się:
 • Uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
 • Uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
Wyłączenie wskazanych wyżej grup uczniów z możliwości przyznawania im stypendium za wyniki w nauce jest podyktowane przede wszystkim faktem, iż w klasach I-III szkoły podstawowej nie można ustalić średniej ocen (stosowana jest tam ocena opisowa), a ponadto wątpliwości budzi motywowanie uczniów w ten sposób na tak wczesnym etapie edukacyjnym.
Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE

Warunkiem otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
Stypendium to, podobnie jak stypendium za wyniki w nauce, jest udzielane przez szkołę i ma charakter fakultatywny.
O jego przyznanie uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
Stypendium tego nie przyznaje się, analogicznie jak w przypadku stypendium za wyniki w nauce, uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego semestru nauki.
Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły .
Podobnie jak stypendium za wyniki w nauce, wypłacane jest ono raz w okresie, a jego wysokość ustalana jest przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Wysokość tego stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium to jest adresowane do wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który spełnia warunki do otrzymania tej formy świadczenia. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów należy:
 • Otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.
 • lub
 • Wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym .

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Aby uzyskać stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy posiadać wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
 • Być laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju.
 • Być laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe.
 • Być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki.
 • Być uczniem uczestniczącym w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć.
 • Być uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym.
O przyznanie tego stypendium uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku, o ile spełnił jedno z następujących warunków:
 • Uzyskał w semestrze bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych.
 • Został laureatem międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.
Stypendia przyznaje, określa ich liczbę oraz wysokość minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, odrębnie w każdym roku szkolnym.

Dofinansowanie do zakupu podręczników

Od ponad 15 lat realizowany jest rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna". W tym czasie zmieniała się grupa uczniów, którzy byli do tej pomocy uprawieni. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych. Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły i użyczanych uczniom.
W roku szkolnym 2017/2018 program "Wyprawka szkolna" skierowany jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczających do:
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia;
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia;
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • klas IV - VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV - VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII - IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do:
 • klasy II i III szkoły podstawowej;
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia;
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy

Dofinansowanie zakupu podręczników lub zakupu materiałów edukacyjnych wynosi (w zależności od rodzaju niepełnosprawności i etapu kształcenia) od 175 złotych do 445 złotych.

Miejsce i czas składania wniosku

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin na złożenie wniosku ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
W przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te zostaną ustalone przez ministrów prowadzących dany typ szkoły.
Terminy te są wyznaczane na pierwsze dni września danego roku szkolnego.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna".
W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.
Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko ucznia;
 • nazwę i adres szkoły;
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;
 • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;
 • kwotę i datę zakupu;
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Kto wypłaca pomoc

W przypadku szkół prowadzonych przez gminę to dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników.
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub Ministra Obrony Narodowej - zwrotu kosztu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska - pomoc wypłaca dyrektor szkoły.

Dożywianie

Od 1 stycznia 2014 roku program dożywiania nie może być już realizowany - tak jak miało to miejsce wcześniej - w oparciu o przepisy rangi ustawowej, a jedynie w oparciu o uchwałę Rady Ministrów nr 221 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. W związku z tym w gminach uchwalane są programy osłonowe dotyczące udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
Przykładowo w Gminie Miejskiej Kraków uchwalono, że pomoc w postaci gorącego posiłku (przeważnie chodzi o sfinansowanie dziecku obiadów w stołówce szkolnej) może być przyznana uczniowi przez MOPS, jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium to wynosi 514 zł. netto na jednego członka rodziny (rok 2015).
Tak więc pomoc jest przyznawana nieodpłatnie, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1028 zł. netto na osobę.
Pomoc może być ponadto przyznana odpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego tzn. mieści się w przedziałach między 1028,00 a 1285,00 zł. Odpłatność za świadczenie wynosi wówczas 50 % kosztu posiłku. Pozostałe 50 % pokrywa MOPS. Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, jest wydawana po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wymagane dokumenty

 • Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc ( wzory zaświadczeń można uzyskać w poszczególnych filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziale Pomocy Bezdomnym oraz w Dziale Rodzin Zastępczych ).
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Filii Ośrodka Pomocy Społecznej ( wniosek można złożyć siedzibie Filii osobiście lub telefonicznie ). Pracownik socjalny Ośrodka w celu ustalenia sytuacji bytowej rodziny przeprowadza w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad środowiskowy.
Pomoc może być również przyznana na podstawie wniosku złożonego przez szkołę do której dziecko uczęszcza. Szkoła może przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej listę dzieci, które według rozeznania wychowawców i pedagogów wymagają wsparcia w zakresie dożywiania lub dotychczas były objęte taką pomocą i wskazana jest jej kontynuacja.
Informację o dziecku, które należy objąć dożywianiem można również przekazać telefonicznie do właściwej Filii Ośrodka. W obu przypadkach skutkuje to wszczęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania administracyjnego w sprawie przyznania posiłków w szkole (przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie sytuacji dochodowej rodziny). W powyższych przypadkach jednak przyznanie pomocy wymaga zgody rodzica, która udzielana jest trakcie wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny.
Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dziecka w szkole można składać w trakcie całego roku szkolnego. Pomoc przyznawana jest decyzją i może obejmować cały rok szkolny z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

W Gminie Miejskiej Kraków uchwalono również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły informuje o tym MOPS i pomoc taka jest udzielana bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Nie może być ona również udzielana na okres dłuższy niż 3 miesiące.
W każdym przypadku, gdy dziecko lub uczeń zostaje objęte pomocą w formie posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin dzieci lub uczniów korzystających z pomocy i udzielenia im adekwatnego wsparcia w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.Myśli o wychowaniu
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny - Antoni Czechow

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20. czerwiec 2019 09:15
Na razie nie ma żadnej decyzji dotyczącej podnoszenia pensum.

20. czerwiec 2019 08:56
Mamy przecież więcej godzin, może wyrównają z naszymi godzinami.

19. czerwiec 2019 18:16
No mowa o zwiększeniu pensum nauczycielom , to pewnie i nam !

19. czerwiec 2019 17:23
A czy komuś mają zwiększyć pensum?

19. czerwiec 2019 17:12
Czy ktoś natknął się na info , czy pedagogom szkolnym też zwiększą pensum i o ile ?

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png Niebieska Karta
bullet.png staż na dyplomowanego
bullet.png obowiązkowa lektura...
bullet.png dziennik
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [2538]
bullet.png Niebieska Karta [132]
bullet.png staż na dyplomow... [75]