ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 8

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 25,735
bullet.png Najnowszy użytkownik: Katarzyna90

Ostatnie komentarze
bullet.png Wydaje mi się, że ...
bullet.png Napisałem o tym, bo...
bullet.png Moja ulubiona autork...
bullet.png Niestety z wiekiem i...
bullet.png Gratulacje! Noblist...
bullet.png "...pozwoliłem sobi...
bullet.png cieszę się bardzo
bullet.png Druga kropka: Leżą...
bullet.png Świetny konspekt :)...
bullet.png Bardzo przydatny art...
uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

UCZNIOWIE Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
miejsce organizacji kształcenia, wychowania i opieki

Zgodnie z Art.1 ust. 6 Ustawy - Prawo oświatowe, system oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
W polskim systemie oświaty uczniem niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie jest uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określa, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie:
 • Niepełnosprawni:
  • niesłyszący;
  • słabo słyszący;
  • niewidomi;
  • słabowidzący;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Niedostosowani społecznie.
 • Zagrożeni niedostosowaniem społecznym.
Miejsce organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie z orzeczeniem
Miejsce kształcenia, wychowania i opieki
Niepełnosprawni
 • Szkoły:
  • ogólnodostępne,
  • ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
  • integracyjne,
  • ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi,
  • specjalne, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
 • Specjalne ośrodki wychowawcze.
 • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.
W integracji z uczniami pełnosprawnymi - najbliżej miejsca zamieszkania.
Zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • Szkoły:
  • ogólnodostępne,
  • ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
  • integracyjne,
  • ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi,
  • specjalne, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.
 • Specjalne ośrodki wychowawcze.
Na każdym etapie edukacyjnym.
Niedostosowani społecznie
 • Szkoły:
  • ogólnodostępne,
  • ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
  • integracyjne,
  • ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi,
  • specjalne, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Na każdym etapie edukacyjnym.
W szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
1. 20. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;
2. 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ, SZKOŁA INTEGRACYJNA
ODDZIAŁ SPECJALNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ, SZKOŁA SPECJALNA
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY (SOSW)
SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY (SOW)
OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ
SZKOŁA INTEGRACYJNA

Oddział integracyjny (klasa integracyjna) to oddział szkolny zorganizowany zgodnie z odrębnymi przepisami, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami.
Tworzenie oddziałów integracyjnych ma w swoim założeniu umożliwić dzieciom niepełnosprawnym rozwój w warunkach typowej grupy rówieśniczej, a pozostałym dzieciom uczenie się tolerancji, niesienia pomocy i wzajemnej współpracy.
W oddziale integracyjnym uczy się nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 niepełnosprawnych (dla przypomnienia - zagrożenie niedostosowaniem społecznym, czy niedostosowanie społeczne nie jest niepełnosprawnością).

Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale może być wyższa niż 5, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego.
W przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.

Do oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ściśle współpracują z nauczycielem wspomagającym, który bierze udział w lekcji i pomaga w nauce osobom niepełnosprawnym, a także - między innymi - współtworzy programy edukacyjno - terapeutyczne.
Za zgodą organu prowadzącego można również do oddziału integracyjnego zatrudnić pomoc nauczyciela.

Uczniom niepełnosprawnym w oddziale integracyjnym przysługują - podobnie jak uczniom niepełnosprawnym w oddziałach ogólnodostępnych - co najmniej 2 godziny zajęć rewalidacyjnych.

Decyzję, jakie dzieci zostaną zakwalifikowane do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę:
 • możliwości placówki;
 • specyfikę niepełnosprawności dzieci;
 • bariery architektoniczne;
 • kwalifikacje kadry;
 • oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego;
 • możliwości materialne.
Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z organu prowadzącego do konkretnej szkoły. Przy jej wskazywaniu organ prowadzący bierze pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania ucznia.

Na podstawie analiza przepisów oświatowych można stwierdzić, że utworzenie w szkole ogólnodostępnej oddziału integracyjnego wymaga odpowiednich warunków:
 • społecznych - wniosek rady pedagogicznej (utworzenie klasy integracyjnej nie należy do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej, ale do jej kompetencji należy przygotowanie projektu zmian statutu szkoły, a jeżeli statut szkoły nie przewiduje możliwości zakładania klas integracyjnych, konieczna jest jego zmiana), zgoda rodziców dzieci mających uczęszczać do oddziału integracyjnego;
 • merytorycznych - dostosowanie form i metod pracy do warunków nauki w systemie integracji, w tym do możliwości dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • technicznych - np. zlikwidowanie barier architektonicznych;
 • ekonomicznych - zgoda organu prowadzącego (warto pamiętać, że obowiązek zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi należy do gminy, a zakładania i prowadzenia szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi do powiatu).
Niezbędne jest także określenie warunków naboru do klasy integracyjnej.

W szkołach integracyjnych wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi.
W szkołach podstawowych integracyjnych, może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I - III, lub asystent wychowawcy świetlicy.
Szkołom integracyjnym nie ustala się obwodów.

ODDZIAŁ SPECJALNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ
SZKOŁA SPECJALNA

Oddział specjalny w szkole ogólnodostępnej, to oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szkoła specjalna, to szkoła tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła specjalna lub oddział specjalny mogą być zorganizowane w podmiocie leczniczym, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo - wychowawcze. Związane z tym kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych z oddziałami specjalnymi należy do zadań własnych gmin, natomiast publicznych szkół podstawowych specjalnych, oraz szkół ponadpodstawowych z oddziałami specjalnymi do zadań powiatu. Szkołom specjalnym nie ustala się obwodów.
W oddziałach specjalnych nie pracują nauczyciele wspomagający. Nauczyciel prowadzący, powinien mieć przygotowanie przedmiotowe (np. edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka) oraz kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
Może tu być natomiast zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I - III, lub asystent wychowawcy świetlicy.
W klasach I-IV dla uczniów:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • - zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność innego rodzaju niż wyżej wymieniona również można zatrudnić pomoc nauczyciela. Wymaga to jednak zgody organu prowadzącego.

Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej

Oddział dla uczniów
Liczba uczniów
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
nie więcej niż 4
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie więcej niż 4
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie więcej niż 6
niesłyszących i słabosłyszących
nie więcej niż 8
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie więcej niż 8
niewidomych i słabowidzących
nie więcej niż 10
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
nie więcej niż 12
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
nie więcej niż 16
z różnymi rodzajami niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych
nie więcej niż 5
W oddziale szkoły specjalnej liczba uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 16.

W przypadku szkół specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów, o której mowa w powyższej tabeli.

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi w oddziale specjalnym po 12 godzin na oddział.

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (procedura obowiązująca w Krakowie).
 • Rodzice składają do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wniosek w sprawie wydania skierowania do kształcenia specjalnego. Do wniosku dołączają oryginał lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 • Wydział Edukacji wystawia skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka do zapewnienia dziecku/uczniowi odpowiedniej formy kształcenia. Dzieci/uczniowie kierowani są do przedszkola/szkoły/ośrodka zgodnie z wiekiem, ukończonym etapem kształcenia oraz typem niepełnosprawności.
W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka znajdującego się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, Prezydent Miasta Krakowa występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty, będącego organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły /ośrodka, o wydanie skierowania.
W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, a w danej gminie/powiecie nie ma odpowiedniego przedszkola/szkoły/ośrodka, należy wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierować do jednostki samorządu terytorialnego/starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jednostka samorządu terytorialnego/starosta odrębnym wnioskiem, do którego dołącza komplet dokumentów, zwraca się o wydanie skierowania do Prezydenta Miasta Krakowa.
Termin załatwienia: w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Nauka w szkole trwa 3 lata, a kończący ją uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.
Celem nauki w tej szkole nie jest uzyskanie konkretnego zawodu, ale wykształcenie ogólnych umiejętności i przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.
Po jej ukończeniu nie jest przewidziana dalsza edukacja.
Zakres treści nauczania i wychowania w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wynika z poziomu indywidualnego rozwoju i tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania do pracy wykorzystuje się możliwości, jakie stwarza lokalne środowisko społeczno-kulturowe, dzienne placówki aktywności dla osób dorosłych, miejscowy rynek pracy (możliwość zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym w zakładach aktywności zawodowej, spółdzielniach socjalnych itp.) oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły.
W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się:
 • zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne:
  • uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne;
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się:
  • rozwijanie języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi, także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji - AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej;
  • zajęcia kształtujące kreatywność:
  • dostarczanie uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy. W zależności od potrzeb uczniów, ale również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń, w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia: malarstwo, batik, rysunek, kolaż, decoupage, modelarstwo/rzeźba, obróbka drewna/metalu, zajęcia muzyczne/wokalne, taniec, różne rodzaje gimnastyki przy muzyce, zajęcia sportowe, teatr/pantomima, florystyka, ogrodnictwo, tkactwo/dziewiarstwo, zajęcia komputerowe itp.;
  • przysposobienie do pracy:
  • przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym;
   Przykładowe zajęcia przysposabiające do pracy prowadzone w jednej ze szkół:
   GOSPODARSTWO DOMOWE - obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.
   PRACE OGRODNICZE -uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.
   PRACE BIUROWE - obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.
   ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO - zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.
  • wychowanie fizyczne:
  • zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Po zakończeniu nauki w szkole uczniowie mają być jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia;
  • etyka:
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodniczego, społecznego, stosunku do własnych uczuć, motywacji i określonych sytuacji życiowych.
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
Ramowy plan nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w trzyletnim okresie nauczania
I
II
III
1
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
6
6
5
17
2
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
2
2
2
6
3
Zajęcia kształtujące kreatywność
4
4
4
12
4
Przysposobienie do pracy
18
19
20
57
5
Wychowanie fizyczne
3
3
3
9
Razem
33
34
34
101
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
3
3
Ogółem
104
Zajęcia rewalidacyjne
10
10
10
30
Religia/etyka wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
Dodatkowe zajęcia edukacyjne dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Język migowy zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są tworzone i prowadzone przez samorządy lokalne wszystkich szczebli (gminę, powiat lub województwo), a organem, który je nadzoruje jest Minister Edukacji Narodowej.
Przeznaczone są one wyłącznie dla nieletnich, wobec których Sądy Rodzinne zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w tym ośrodku w związku z przejawami u nieletniego demoralizacji lub dopuszczeniem się przez niego czynu karalnego. Środek taki może być stosowany tylko wobec osób, które nie ukończyły 18 lat.

Każdy wychowanek MOW, który ukończył 18. rok życia i chciałby kontynuować naukę w szkole wchodzącej w skład ośrodka, może nadal być uczniem tej szkoły. Natomiast jako osoba pełnoletnia nie podlega przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i nie jest wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

W przypadku postępowania w sprawie demoralizacji nie ma dolnej granicy wieku, od której możliwe jest umieszczenie nieletniego w MOW.

Ustawodawca co prawda nie definiując pojęcia demoralizacji, wylicza jednak świadczące o niej okoliczności: każdy kto stwierdził istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego tożsamego organu. Wymienione zachowania, jeżeli miałyby świadczyć o demoralizacji nieletniego, winna cechować trwałość i powtarzalność. Zdaniem kryminologów, nawet popełnienie przez nieletniego czynu karalnego nie musi świadczyć o jego demoralizacji. Ustalenie takie jest dopuszczalne dopiero po wyjaśnieniu, o jaki czyn chodzi oraz w jakich okolicznościach został popełniony.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży:
 • niedostosowanych społecznie - jako resocjalizacyjno - wychowawcze;
 • niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - jako resocjalizacyjno - rewalidacyjne.
Najczęstsze przyczyny umieszczania nieletnich w MOW-ach - wg sondażu przeprowadzonego przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE we wrześniu 2014 r. - to:
 • nierealizowanie obowiązku szkolnego lub nauki (83,8%);
 • naruszanie zasad współżycia społecznego (62,7%);
 • stosowanie środków psychoaktywnych (59,8%);
 • popełnianie czynów zabronionych i karalnych (51,3%);
 • agresja i przemoc (46,2%);
 • ucieczki z domu, włóczęgostwo (42,1%);
 • udział w negatywnych grupach rówieśniczych (19,4%);
 • autoagresja (próby samobójcze, samookaleczenia) (15,3%);
 • zachowania wykraczające poza normy moralno-obyczajowe danego społeczeństwa w sferze stosunków seksualnych (5,3%).
Do zadań MOW należy eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane poprzez:
 • organizowanie indywidualnych lub grupowych zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;
 • organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • umożliwienie udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
 • zajęciach kulturalno-oświatowych; zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia.
Przyjętą zasadą jest, że funkcjonują osobne ośrodki dla chłopców i dziewcząt. W Polsce działa jednak kilka młodzieżowych ośrodków wychowawczych o charakterze koedukacyjnym.
W skład MOW wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:
 • szkoła podstawowa specjalna;
 • szkoła ponadpodstawowa specjalna.
Szkoła specjalna przy MOW jest szkolą realizującą podstawę programową dla dzieci w normie intelektualnej. "Specjalna", to znaczy stosująca takie metody nauczania i wychowania, które uwzględniają specyficzne problemy i potrzeby dziecka dostosowując je do jego możliwości psychofizycznych.

Wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego uczęszcza do szkoły funkcjonującej w ośrodku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacji wychowanka, za zgodą sądu rodzinnego, wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego może uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej poza ośrodkiem.
Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w ośrodku jest grupa wychowawcza. Obejmuje ona wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i specyficznych problemów wychowawczych. W grupie może być najwyżej 12 wychowanków.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi. W MOW mieszkają wyłącznie wychowankowie.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zapewniają wychowankom całodobową opiekę i prowadzą działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne. Oznacza to że wychowankowie zgodnie z decyzją Sądu przebywają w nich przez cały rok i nie przysługują im wakacje lub ferie, jak w szkołach i placówkach otwartych.
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w założeniu, zapewniają odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności, oraz podejmują współpracę z rodzicami wychowanka.

Każdy MOW posiada statut, oraz regulaminy porządkujące jego funkcjonowanie. Oto regulamin udzielania przepustek obowiązujący w jednym z nich.
 • Wychowanka, aby wyjechać na przepustkę musi posiadać zaproszenie od rodziców/ opiekunów, zgodę sądu, zgodę dyrektora MOW.
 • Wychowanki mogą być urlopowane po miesiącu pobytu w placówce.
 • W sytuacjach losowych zgodę na wyjazd może wyrazić Dyrektor MOW.
 • Wychowanka ma obowiązek powrócić w wyznaczonym terminie (do godz. 20.00, późniejszy powrót może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu).
 • W przypadku powrotu z przepustki we wcześniejszym terminie wychowanka pozostaje w placówce.
 • Przepustki nagrodowe wychowanki mogą wykorzystać w dni wolne od nauki szkolnej po spełnieniu warunków wymienionych w pkt.1. oraz w dni zajęć szkolnych – po uzyskaniu zgody Dyrektora MOW.
 • Wychowanki mogą wyjechać na urlop po zajęciach szkolnych.
 • W szczególnych sytuacjach, na pisemna prośbę wychowanki, Dyrektor MOW może wyrazić zgodę na wcześniejszy wyjazd (zwolnienie z zajęć szkolnych).
 • Wychowanka udająca się na przepustkę zdaje posiadane rzeczy ośrodkowe (pościel, ręczniki) oraz pozostawia swój pokój uporządkowany.
 • Na całą przepustkę (ferie zimowe, wakacje letnie) jada te wychowanki, które za semestr poprzedzający urlopowanie otrzymały ocenę z zachowania poprawną i wyżej (średnia ocen).
 • Wychowanki będące w grupie nieodpowiedniej (średnia ocen z półrocza) na ferie zimowe jadą na 1 tydzień, a wakacje letnie 2 tygodnie później.
 • Wychowanki będące w grupie nagannej (średnia ocen z półrocza) nie jadą na ferie zimowe a na wakacje letnie na 1 miesiąc.
 • Na całe Święta Bożego Narodzenia jadą wychowanki, które znajdują się w grupie co najmniej poprawnej (w miesiącu, kiedy jest planowane urlopowanie).
 • Wychowanki znajdujące się w grupie nieodpowiedniej jadą na Święta Bożego Narodzenia od 23 – 27 grudnia, a na Święta Wielkanocne od piątku do niedzieli.
 • Wychowanki ocenione na grupę naganna(w miesiącu, w którym jest planowane urlopowanie) nie jada na święta.
 • Za nieterminowy powrót bez usprawiedliwienia wychowawca dyżurny wystawia raport karny a dni spóźnienia odliczane są zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.
 • Osoby, które samowolnie oddaliły się z placówki w czasie wakacji mogą starać się o urlopowanie najwcześniej na Święta Bożego Narodzenia.
 • W przypadku choroby lub innych sytuacji losowych na przedłużenie urlopowania zgodę musi wyrazić właściwy Sąd.

Sąd Rodzinny jest uprawniony do tego, aby zmieniać lub uchylać środki wychowawcze w każdej chwili, o ile przemawiają za tym względy wychowawcze. W szczególności może odstąpić od stosowania orzeczonego wobec nieletniego środka wychowawczego w razie podjęcia przez niego nauki lub pracy.
Rodzice mogą złożyć wniosek do sądu rodzinnego o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie swojego dziecka z ośrodka przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz zaobserwowanych zmianach jego postawy, które uzasadniają przypuszczenie o przyszłym, prawidłowym uczestnictwie w życiu społecznym.

Procedura umieszczenia nieletniego w MOW
 • Sąd rodzinny orzeka o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 • Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego otrzymuje od sądu pisemną decyzję o orzeczeniu.
 • Starosta sporządza i przekazuje do Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) wniosek o wskazanie odpowiedniej dla nieletniego placówki. Wniosek ten sporządzony zostaje na podstawie następującej dokumentacji:
  • orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego,
  • opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno--konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych,
  • odpis aktu urodzenia nieletniego,
  • informacje o stanie zdrowia nieletniego,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane;
 • Na podstawie wniosku, ORE wskazuje staroście odpowiedni dla nieletniego ośrodek oraz powiadamia o tym sąd rodzinny i wskazany ośrodek.
 • Starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego przez ORE ośrodka i przekazuje skierowanie do wskazanego ośrodka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz poczty. O wydaniu skierowania starosta powiadamia rodziców lub opiekunów, a także osobę odpowiedzialną za pieczę zastępczą, jeżeli nieletni został umieszczony w pieczy zastępczej.
 • Sąd rodzinny zleca doprowadzenie nieletniego do ośrodka wskazanego przez ORE (najlepiej jest, gdy nieletni zostanie dowieziony do ośrodka przez rodziców, w innym wypadku sąd może zlecić dowiezienie go przez policję).
 • O przyjęciu nieletniego do ośrodka dyrektor ośrodka powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Źródło:www.ore.edu.pl

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS) są tworzone i prowadzone przez samorządy lokalne wszystkich szczebli (gminę, powiat lub województwo), a organem, który je nadzoruje jest Minister Edukacji Narodowej.
Nieletni może zostać umieszczony w takim ośrodku tylko w trybie pozasądowym, tzn. na wniosek rodzica poparty orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Pobyt wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka (lub w szkole ponadgimnazjalnej poza ośrodkiem - jeśli wychowanek uzyskał zgodę do uczęszczania do niej) nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które:
 • z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii oraz
 • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Do zadań MOS należy eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
W jego skład wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:
 • szkoła podstawowa specjalna;
 • szkoła ponadpodstawowa specjalna.
Szkoła specjalna przy MOS jest szkolą realizującą podstawę programową dla dzieci w normie intelektualnej. "Specjalna", to znaczy stosująca takie metody nauczania i wychowania, które uwzględniają specyficzne problemy i potrzeby dziecka dostosowując je do jego możliwości psychofizycznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowanek MOS może uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej poza ośrodkiem.
Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jest grupa wychowawcza. Obejmuje ona wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i specyficznych problemów wychowawczych. Grupa wychowawcza nie może liczyć więcej niż 12 wychowanków.

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi. W MOS mieszkają wyłącznie wychowankowie.

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności, a także podejmuje współpracę z rodzicami wychowanka.
MOS prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego, może on również prowadzić działalność w okresie zimowej lub wiosennej przerwy świątecznej lub w okresie ferii szkolnych.

Każdy MOS posiada statut, oraz regulaminy porządkujące jego funkcjonowanie. Oto regulamin urlopowania wychowanków obowiązujący w jednym z nich.
 • Wychowankowie mają prawo do urlopów krótkoterminowych lub długoterminowych.
 • Urlopowanie krótkoterminowe tzw. spacerowe (do dwóch godzin) udzielane jest według następujących zasad:
  • urlopu udziela wychowawca pełniący dyżur na wniosek wychowawcy koordynującego realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego tzw. wychowawcy prowadzącego,
  • jeśli urlopowanie krótkoterminowe wiąże się z przejazdem środkami komunikacji publicznej, wychowanek musi mieć przy sobie legitymację szkolną i pieniądze na przejazdy,
  • warunkiem uzyskania urlopowania krótkoterminowego jest ukończenie 15 roku życia, zgoda rodzica (sądu, jeśli wychowanek jest przyjęty na podstawie postanowienia sądu*) oraz nienaganne zachowanie wychowanka,
  • fakt udzielenia urlopowania krótkoterminowego należy odnotować "Zeszycie Informacji MOS" (godzina wyjścia i powrotu, cel, podpis wychowawcy).
 • Wychowankowie umieszczeni w Ośrodku na wniosek rodziców mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego opiekunów lub krewnych za zgodą rodziców.
 • Wychowankowie umieszczeni na podstawie postanowienia sądu wydanego do dnia 31 grudnia 2011 r. mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego lub krewnych na podstawie zgody rodziców oraz za zgodą sądu, który wydał postanowienie.
 • W przypadku wychowanków umieszczonych na podstawie postanowienia sądu wydanego do 31 grudnia 2011 r., wniosek o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na urlopowanie składa Dyrektor Ośrodka na prośbę wychowawcy koordynującego realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego.
 • Wychowanek wyjeżdżający na urlopowanie musi przy sobie posiadać:
  • kartę urlopową tzw. przepustkę,
  • legitymację szkolną,
  • pieniądze na przejazd,
  • stosowny do pory roku ubiór.
 • Na urlopowanie wychowanek wyjeżdża po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Uzasadniona prośba o wcześniejsze urlopowanie lub późniejszy powrót winna być poparta pozytywną opinią wychowawcy prowadzącego.
 • W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Ośrodka może udzielić zgody na wcześniejszy wyjazd lub późniejszy powrót wychowanka lub udzielić urlopu poza obowiązującym trybem.
 • Wychowanek może otrzymać urlop okolicznościowy po dostarczeniu wiarygodnego potwierdzenia konieczności załatwienia spraw istotnych dla zdrowia i życia swojego lub najbliższej rodziny jak również związanych z usamodzielnieniem. Urlopu okolicznościowego udziela Dyrektor Ośrodka na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.
 • Wychowanek może być nagrodzony urlopowaniem nagrodowym. O udzielenie urlopu nagrodowego wnioskuje do Dyrektora Ośrodka wychowawca koordynujący realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego.
 • W wyjątkowych sytuacjach urlopowanie może zostać wstrzymane. Pozostawienie wychowanka w ośrodku w czasie wolnym od nauki szkolnej, może nastąpić w przypadku:
  • wniosku (prośby) rodzica / opiekuna prawnego w związku z pojawiającymi się kłopotami wychowawczymi w miejscu zamieszkania,
  • wniosku wychowawcy prowadzącego lub wychowawcy grupy po zasięgnięciu opinii pedagoga, psychologa oraz akceptacji kierownika internatu, w sytuacji gdy, kontakt ze środowiskiem w miejscu zamieszkania może niekorzystnie wpłynąć na proces resocjalizacji wychowanka.
 • W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę.
 • W przypadku konieczności dowiezienia wychowanka z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna.
*od 1 stycznia 2012 roku nieletni może trafić do MOS tylko w trybie pozasądowym, czyli na wniosek rodzica poparty orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Skreślenie z listy wychowanków MOS następuje najczęściej w przypadku ciężkiego naruszenia postanowień statutu i regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka, długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę rodzica.
Procedura umieszczenia nieletniego w MOS
 • Nieletni wykazuje przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 • Rodzic składa wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W przygotowaniu wniosku może pomóc pedagog szkolny.
 • Poradnia informuje rodzica o terminie i godzinie spotkania, diagnozuje dziecko, wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego.
 • Zespół orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 • Rodzic kontaktuje się z dyrektorem wybranego ośrodka (MOS) i po uzyskaniu zgody na przyjęcie córki/syna zgłasza się do Starosty z wnioskiem o skierowanie dziecka do wybranego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
 • Starosta występuje o zgodę do Starosty właściwego ze względu na położenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Po jej uzyskaniu, wydaje skierowanie do ośrodka.
 • Rodzic po otrzymaniu skierowania kontaktuje się z dyrektorem Ośrodka w celu ustalenia terminu umieszczenia dziecka w placówce.
 • Rodzic zawozi dziecko do Ośrodka w ustalonym terminie.
Źródło:www.ore.edu.pl

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY (SOSW)

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które:
 • wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz
 • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, czyli dla dzieci i młodzieży:
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
 • z powodu tej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:
 • szkoła podstawowa specjalna;
 • szkoła ponadpodstawowa specjalna.
Fragment oferty jednego z ośrodków szkolno - wychowawczych.
SOSW jest placówką opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do Ośrodka kwalifikowani są uczniowie na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie optymalnych warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla prawidłowego rozwoju.
Zapewniamy:
 • zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • codzienną opiekę pielęgniarki, psychologa i pedagoga;
 • opiekę całodobową - Grupy Wychowawcze;
 • opiekę dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej i dochodzącej - świetlica szkolna;
 • wyżywienie całodzienne - stołówka szkolna.
W skład ośrodka wchodzą:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna;
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
 • Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy;
 • Grupy Wychowawcze (internat).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponuje następujące kierunki kształcenia:
 • kucharz - uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzanie potraw i napojów;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
  • montaż systemów suchej zabudowy,
  • wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich,
  • wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych.

Wychowanek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego uczęszcza do szkoły w nim funkcjonującej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - za zgodą organu prowadzącego - może uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej poza ośrodkiem.
Pobyt wychowanka w SOSW może trwać do czasu ukończenia przez niego nauki (w szkole w ośrodku lub poza nim), nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy on 24. rok życia.

Jeżeli specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dysponuje wolnymi miejscami, w zajęciach prowadzonych przez ośrodek (rewalidacyjnych, profilaktyczno - wychowawczych, terapeutycznych, sportowych, kulturalno - oświatowych, rozwijających zainteresowania) mogą uczestniczyć - za zgodą organu prowadzącego - dzieci i młodzież niebędące jego wychowankami, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym jest grupa wychowawcza. Obejmuje ona wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.
Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej (np. dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących nie więcej niż 8, dla uczniów niewidomych i słabowidzących nie więcej niż 10 itd.).
Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym do grupy wychowawczej, w skład której wchodzą wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający do klas I - IV szkoły podstawowej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.
W innym przypadku pomoc wychowawcy do grupy wychowawczej można zatrudnić za zgodą organu prowadzącego.

W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zatrudnia się psychologów i pedagogów, a także, w zależności od potrzeb, innych specjalistów oraz oraz osoby prowadzące zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalno - oświatowe, rozwijające zainteresowania.
Zarówno psychologa jak i pedagoga zatrudnia się w wymiarze nie niższym niż pełny wymiar zajęć. Dopuszcza się zatrudnienie więcej niż jednego psychologa i więcej niż jednego pedagoga w łącznym wymiarze zajęć (dla każdego z nich) nie niższym niż pełny wymiar zajęć.

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę i prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej lub wiosennej przerwy świątecznej lub w okresie ferii szkolnych (w tym okresie wychowankowie poniżej 10. roku życia mogą przebywać w ośrodku jedynie w przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinną).

SOSW zapewnia wychowankom:
 • pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi;
 • odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem ich prywatności;
 • współpracę z ich rodzicami.

Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z wychowankiem dokonuje oceny zasadności jego dalszego pobytu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, oraz ustala - na wniosek rodziców wychowanka albo jego samego, o ile jest pełnoletni - zakres dalszej współpracy (z wychowankiem i jego rodziną) po opuszczeniu przez wychowanka ośrodka.

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY (SOW)

Specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które:
 • wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz odpowiednio zajęć rewalidacyjnych lub oddziaływań socjoterapeutycznych oraz
 • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, czyli dla dzieci i młodzieży:
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz
 • z powodu tej niepełnosprawności lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie.
Specjalny ośrodek wychowawczy zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza ośrodkiem.
Wychowankami specjalnego ośrodka wychowawczego są dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24. rok życia - w przypadku wychowanków niepełnosprawnych;
 • 18. rok życia - w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w specjalnym ośrodku wychowawczym jest grupa wychowawcza. Obejmuje ona wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.
Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej (np. dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących nie więcej niż 8, dla uczniów niewidomych i słabowidzących nie więcej niż 10 itd.).
Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
Do grupy wychowawczej można zatrudnić - za zgodą organu prowadzącego - pomoc wychowawcy.

W specjalnym ośrodku wychowawczym zatrudnia się, w zależności od potrzeb, psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osoby prowadzące zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalno - oświatowe, rozwijające zainteresowania.

Specjalny ośrodek wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę i prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej lub wiosennej przerwy świątecznej lub w okresie ferii szkolnych.

SOW zapewnia wychowankom:
 • pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi;
 • odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem ich prywatności;
 • współpracę z ich rodzicami.

OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych są:
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - pobyt w ośrodku możliwy od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia;
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - pobyt w ośrodku możliwy od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy dziecko ukończuło 2,5 roku życia), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia)
Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach:
 • rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach;
 • terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków;
 • rekreacyjnych.
Wychowankom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna ośrodek zapewnia:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;
 • udział w zajęciach:
  • umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym:
   • rewalidacyjnych,
   • profilaktyczno-wychowawczych,
   • innych o charakterze terapeutycznym,
  • sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem możliwości psycho- fizycznych wychowanków,
  • rozwijających zainteresowania;
 • realizację odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym jest grupa

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

13. październik 2019 21:48
Od jutra obowiązek szkolny do klasy III SP...

13. październik 2019 15:43
Np. pies zeżarł opinię i czekamy na duplikat, zostawiłem opinię na szafie, a tata sprzedał szafę itp.

13. październik 2019 15:42
Tak, ale w sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

13. październik 2019 15:12
ika musi złożyc w szkole opinie, by mieć dostosowanie na sprawdzianie?

13. październik 2019 15:12
No właśnie czyli obowiązuje ten przepis, który mówi, że diagnozuje się uczniów po klasie III do końca szkoły podstawowej? AD. 2 Jeśli uczeń ma opinię z października to do 15 październ

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png fobia społeczna - s...
bullet.png zgoda rodzica na roz...
bullet.png zajęcia prof. dla m...
bullet.png ITN a IPN
bullet.png agresywny uczeń
Najciekawsze tematy
bullet.png pomoc pp - po "no... [1129]
bullet.png zajęcia rewalida... [973]
bullet.png nauczyciel wspoma... [339]
bullet.png Niebieska Karta [147]
bullet.png zgoda rodzica na ... [91]