ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 12

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 27,468
bullet.png Najnowszy użytkownik: Askapelaska1

Ostatnie komentarze
bullet.png A gdzie znajdę tak...
bullet.png Witam, tak można.
bullet.png Czy ktoś z Państwa...
bullet.png [i]Dzieci i młodzie...
bullet.png Efekty są też na r...
bullet.png Ja też, ja też - p...
bullet.png Codziennie jestem w ...
bullet.png Przyniosłam to pask...
bullet.png Nadzór sanitarny. J...
bullet.png Symboliczne: *~) *~...
 
Awans zawodowy
 
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansowy nauczyciela dyplomowanegoImię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Gajda
Stanowisko pracy: pedagog
Nazwa placówki: Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 01.09.2019 r.- 31.05.2022 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz placówki;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.Lp.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego. 1.Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Wrzesień 2019 r. Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019 r.
Cały okres stażu

Maj 2022 r. Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Nawiązanie i systematyczna współpraca z opiekunem stażu

1. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektu zajęć, analiza.
4. Autorefleksja, wnioski do dalszej pracy. Cały okres stażuHarmonogram spotkań
Scenariusze zajęć


4. 1.Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo-wychowawczych.
2. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku
z planowanym rozwojem.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły. 1.Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN. Systematyczne śledzenie literatury metodycznej
i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i placówki (szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne itd.). Cały okres stażu
Wykaz stron internetowych dotyczących awansu zawodowego.
Zaświadczenia, materiały metodyczne.


5. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy z wychowankami.
Usprawnianie działań mających na celu modyfikowanie zachowań wychowanków
i sprzyjaniu procesowi uczenia się. 1.Stosowanie w pracy metod aktywizujących
i innowacyjnych. Poszukiwanie i wdrażanie nowych, ciekawych metod pracy grupowej i indywidualnej oraz sposobów motywowania wychowanek.
2. Zwracanie uwagi w doborze tematyki i formy zajęć na zainteresowania i potrzeby wychowanek.
3. Zachęcanie wychowanek do podejmowania
nowych aktywności, rozwijania zainteresowań,
pokonywania własnych słabości.
4. Opracowanie i prowadzenie zajęć mających na celu zdobycie przez wychowanek umiejętności
efektywnego uczenia się.
5. Uczestniczenie w konkursach, festiwalach, akcjach. Organizowanie konkursów.
6. Organizowanie wycieczek, wyjazdów. Organizowanie i współorganizowanie imprez okolicznościowych zaplanowanych w placówce.
7. Zapraszanie gości, przedstawicieli poszczególnych zawodów, Policji, służby zdrowia.
8. Wykorzystywanie w pracy nowatorskich programów i projektów. Tworzenie własnych scenariusz, korzystających aktywne metody pracy. Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki, filmy, gry komputerowe, prezentacje). Cały okres stażu
Zgodnie
z harmonogramem imprez oraz uroczystości szkolnych
Scenariusze
Wpisy w dzienniku zajęć
6. Posługiwanie się techniką komputerową. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu narzędzi multimedialnych
i informatycznych.


1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą
komputera – na zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, korekcyjno – kompensacyjne,
z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
2. Tworzenie prezentacji multimedialnych do pracy
z wychowankami, warsztatów Rad Pedagogicznych
3. Opracowywanie scenariuszy zajęć, programów,
dokumentów, testów, ankiet, materiałów informacyjnych dla wychowanków, rodziców
i nauczycieli, sporządzanie opinii.
4. Przygotowanie dokumentacji związanej
z odbywaniem stażu.
5. Wykonywanie i opracowywanie testów predyspozycji zawodowych, pedagogicznych dostępnych w formie elektronicznej. Okres trwania stażu
Opracowana dokumentacja pedagoga
Scenariusze zajęć7. Korzystanie z Internetu jako
źródła i przekaźnika
informacji 1. Poszukiwanie materiałów, informacji oraz inspiracji do prowadzenia zajęć.
2. Pozyskiwanie wiedzy na temat nowości
w dziedzinie pedagogiki.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
3. Poszukiwanie informacji na temat szkoleń.
4. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków
z innymi nauczycielami, wychowawcami
i psychologami poprzez portale edukacyjne,
społecznościowe i pocztę elektroniczną. Okres trwania stażu Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. 1.Pomoc w prowadzeniu dokumentacji.
2.Wzajemne obserwowanie zajęć, dzielenie się spostrzeżeniami.
3.Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach
i szkoleniach. Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
4.Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Okres trwania stażu
Potwierdzenie
Dyrektora
2. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. 1.Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
2.Udział w forum na nauczycielskich stronach internetowych. X 2019 r.

Okres trwania stażu Plan na stronie internetowej
3. Organizowanie zajęć otwartych dla innych nauczycieli. 1.Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych. 2.Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres trwania stażu Scenariusz zajęć
4. Wspólne organizowanie zajęć, imprez okolicznościowych, spotkań
z przedstawicielami różnych instytucji. 1.Organizowanie we współpracy z innymi nauczycielami, zajęć, imprez okolicznościowych.
Zgodnie z
harmonogramem
imprez i uroczystości szkolnych Scenariusz zajęć

5. Współpraca z kadrą pedagogiczną Ośrodka w zakresie planowania oddziaływań edukacyjno- wychowawczych w stosunku do wychowanków.
1.Systematyczny i aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Udział w zespołach wychowawczych i zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, omawianie problemów edukacyjnych
i wychowawczych oraz proponowanie środków naprawczych.
3. Dzielenie się opiniami o wychowankach. Wymiana informacji na temat metod i form pracy.
4. Konsultacje z psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką Okres trwania stażu Potwierdzenie
Dyrektora

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy na temat
problemów wychowanek,
zwłaszcza indywidualnych,
poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków. Gromadzenie informacji na temat środowiska lokalnego oraz warunków socjalno – bytowych rodzin wychowanków. 1. Gromadzenie informacji na podstawie dokumentacji dotyczącej wychowanków, rozmów z wychowawcami / nauczycielami, rodzicami / opiekunami prawnymi i wychowankami.
2. Poznanie wychowanek poprzez wspólne rozmowy.
3. Przeprowadzenie wywiadów i ankiet w celu uzyskania jak największej ilości informacji o sytuacji życiowej wychowanki.
4. Prowadzenie indywidualnych rozmów
z wychowankami mających na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań, zagrożeń rozwojowych, poznanie zainteresowań. Okres trwania stażu
Wpisy w dzienniku
2. Uzupełnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania
i organizacji zadań placówki. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji palcówki.
1.Analiza dokumentów placówki: Statutu Ośrodka, WSO, Programu Wychowawczo- Profilaktyczny, Regulaminu Zasad Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych, Regulaminu Systemu Punktowego itd.
2. Prace w zespołach zadaniowych, tworzenie
i nowelizacja dokumentacji placówki
3. Prace przy opracowaniu i wdrożeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych. Okres trwania stażu Potwierdzenie Dyrektora

3. Diagnozowanie potrzeb i praca resocjalizacyjna; 1.Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
i problemów. Prowadzenie zajęć indywidualnych
i grupowych.
2. Pomoc w zakresie wyboru przez wychowanki dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu.
3.Obserwacja wychowanek.
4.Rozmowy indywidualne.
5. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, interwencje w sytuacjach konfliktowych.
6. Zwracanie szczególnego nacisku na budowanie
poczucia własnej wartości wychowanek od pierwszych dni pobytu w placówce.
7.Sprawowanie wzmożonej indywidualnej opieki
nad wychowankami mającymi trudności
w przystosowaniu, wymagających wsparcia.
8. Organizowanie Dnia Profilaktyki. Okres trwania stażu
Scenariusze zajęć.
Obserwacje

4. Praca nad niwelowaniem trudności. 1.Prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Badania psychologiczno - pedagogiczne wychowanek. Okres trwania stażu Wpisy w dzienniku
zajęć

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży i oświaty.
1. Organizacja spotkań, pogadanek, wykładów. Udział w warsztatach, terapiach.
2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych. Wyświetlanie filmów edukacyjnych. Zdobywanie ulotek i innych materiałów informacyjnych. Prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej. Przygotowanie prezentacji o tematyce związanej z seksualnością młodzieży.
3. Współpraca z Fundacją PO DRUGIE – udział
w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” .
4. Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Okres trwania stażu Wpisy w dzienniku. Scenariusze

6. Współpraca z instytucjami
i osobami tj. PCPR,
OZSS, Sądy, Policja, MOPS,
GOPS, terapeuci, psychiatra.
1. Pisanie i przesyłanie opinii, pism na prośbę sądów o wychowankach umieszczonych w ośrodku. Udział w przesłuchaniach i rozprawach sądowych.
2. Pomoc w organizowanie opieki i pomocy specjalistycznej - psychiatrycznej, terapeutycznej, obserwacji na oddziale psychiatrycznym dla wychowanków o specjalnych potrzebach w tym zakresie.
3. Konsultacje ze specjalistami – lekarzem psychiatrą, terapeutą uzależnień.
4. Pomoc w przygotowywaniu planów usamodzielnienia. Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia. Okres trwania stażu Zapisy w dzienniku zajęć.
7. Współpraca z rodzinami / opiekunami prawnymi wychowanek.
1. Dzielenie się spostrzeżeniami, ustalenie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych.
2. Opracowanie i rozprowadzenie broszury – przewodnika z informacjami dla osób opuszczających placówki resocjalizacyjne.
3. Udzielanie wskazówek, porad i pomocy w zakresie
rozwijania umiejętności wychowawczych,
pokonywania trudności i rozwiązywania
problemów wychowawczych. Okres trwania stażu Wytworzone materiały np. broszury.
Zapisy w dzienniku zajęć

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Opracowanie programu wspierającego wychowanki przed opuszczeniem ośrodka. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. 1.Opracowanie programu. Przeprowadzenie zaplanowanych działań.
2.Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Okres trwania stażu ProgramWYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ RZECZOZNAWCY DO SPARW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

1.Przygotowanie stosownych dokumentów. Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
2.Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę. Czas trwania stażu

Potwierdzenie współpracy
z nauczycielem – stażystą.
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych. 1.Przygotowanie stosownych dokumentów.
2.Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Czas trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora
3. Praca w zespole nauczycieli. 1.Pełnienie funkcji koordynatora Zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej . Czas trwania stażu
Dokumentacja Zespołów
* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.


Zatwierdzam do realizacji:

………….…………………………………… ………………………………………
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela


…………..…………………………………..
podpis opiekuna stażu

Facebook - Lubię To:


Komentarze
#1 | lis dnia 25. luty 2020
Witaj jestem co prawda przed dyplomowaniem .....ale z mojej wiedzy wynika że nauczyciel mianowany w awansie na dyplomowanego NIE ma opiekuna stażu:/
Więc cały ustęp o opiekunie i obserwacji lekcji jest do usunięcia bo pokazuje że nauczyciel nie zna przepisów
#2 | Kazimierz dnia 26. luty 2020
Co prawda, to prawda.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

04. grudzień 2020 14:32
i covidowe rozp. z 20 marca ...

04. grudzień 2020 14:28
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

04. grudzień 2020 12:51
na jakie przepisy sie powołać, gdy uczniowie nie realizują obowiązku szkolnego

03. grudzień 2020 13:25
Nie wiem za co, ale proszę Smile

03. grudzień 2020 12:41
Dziękuję Kazimierzu

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png pomoc pp - po "nowsz...
bullet.png Niebieska Karta
bullet.png mam te kwalifikacje?
bullet.png ciekawe pomoce dydak...
bullet.png kontrola z kuratorium
Najciekawsze tematy
bullet.png pomoc pp - po "no... [1319]
bullet.png Niebieska Karta [153]