ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 6

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 26,894
bullet.png Najnowszy użytkownik: EWELINA79

Ostatnie komentarze
bullet.png Cenny materiał. Dzi...
bullet.png A ja to obserwuję s...
bullet.png Na "swoim podwórku"...
bullet.png tam same tuzy intele...
bullet.png Eee... wyszło jak w...
bullet.png Niestety. Nie da si...
bullet.png Dzień dobry, czy da...
bullet.png :):)
bullet.png może chociaż do we...
bullet.png Publicznie nie używ...
uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - dostosowanie wymagań

UCZEŃ Z INTELIGENCJĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA - DOSTOSOWANIE WYMAGAŃUczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna (70-84 w skalach Wechslera) stanowią 14% populacji szkolnej. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce, pomimo dużego własnego nakładu pracy a niekiedy nawet, mimo intensywnej stymulacji rozwoju.
Największe trudności mają w rozumowaniu i logicznym myśleniu we wszystkich jego formach i przejawach. Poziom ich rozwoju słowno-pojęciowego odpowiada wcześniejszej fazie rozwojowej.
W szczególności uczniowie ci mają problemy z :
 • wewnętrzną organizacją nowo nabytej wiedzy i integrowaniem jej z już posiadaną (stąd wolne tempo uczenia się);
 • generalizowaniem wiedzy oraz wykorzystywaniem jej w różnych dziedzinach;
 • opanowaniem materiału o charakterze abstrakcyjnym (ze względu na bardzo słabą pamięć krótkotrwałą dzieci te zdecydowanie łatwiej pracują i uczą się na materiale konkretnym);
 • umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • dokonywaniem porównań między zbiorami (różnicowanie i szukanie podobieństw);
 • umiejętnością odróżniania cech istotnych od nieistotnych;
 • dokonywaniem uogólnień, szczególnie o charakterze werbalnym.
Myślenie tych dzieci charakteryzuje: konkretyzm i mała samodzielność. Często uczą się "na pamięć" bez zrozumienia treści.
Ich trudności nasilają się wraz z pokonywaniem kolejnych poziomów edukacji. Wykształcenie wyższe jest dla nich w zasadzie nieosiągalne (tzn. było nieosiągalne dopóki nie powstało tak wiele prywatnych szkół wyższych).
W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. Nie kwalifikują się do szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo, a program szkoły ogólnodostępnej jest dla nich trudny, a przede wszystkim zbyt szybko realizowany. W zasadzie tylko w tej grupie uczniów możemy mówić o obniżeniu wymagań pamiętając jednak, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Ogólne wymagania co do formy :
 • omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności;
 • pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie;
 • podawanie poleceń w prostszej formie;
 • unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;
 • częste odwoływanie się do konkretu, przykładu;
 • unikanie pytań problemowych, przekrojowych;
 • wolniejsze tempo pracy;
 • szerokie stosowanie zasady poglądowości;
 • odrębne instruowanie dzieci;
 • zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

JĘZYK POLSKI

Symptomy trudności:
 • słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia;
 • trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem określonych dźwięków - głosek, z odpowiadającymi im symbolami - literami);
 • trudności w rozumieniu czytanych treści;
 • trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym (abstrakcyjnym);
 • niski poziom rozwoju słowno - pojęciowego (odpowiada wcześniejszej fazie rozwoju);
 • ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom graficzny);
 • słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania/
 • duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna)/
 • trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach/
 • wolne tempo procesów umysłowych i działania.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
 • zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań;
 • dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie;
 • wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury;
 • wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet;
 • odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego;
 • formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady;
 • częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień;
 • zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze (procesy intelektualne i percepcyjne), (zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna nie jest w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu);
 • należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach;
 • dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą;
 • potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

JĘZYKI OBCE

Symptomy trudności:
 • trudności z prawidłową wymową;
 • trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, słówek, zdań;
 • trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat;
 • trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu;
 • problemy z gramatyką.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
 • zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania;
 • pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie;
 • odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany;
 • wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań.

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA

Symptomy trudności:
 • trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań;
 • trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory, układy równań);
 • problem z rozumieniem treści zadań;
 • potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
 • częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań ), szerokie stosowanie zasady poglądowości);
 • omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej);
 • podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części);
 • wydłużanie czasu na wykonanie zadania;
 • podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania;
 • zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać;
 • potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA

Symptomy trudności:
 • trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei);
 • problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości;
 • nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
 • w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi). Podobnie postępować przy powtórkach;
 • pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie).
MUZYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PLASTYKA, TECHNIKA

Symptomy trudności:
 • niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.);
 • trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier;
 • obniżony poziom prac plastycznych i technicznych (słabsza własna inwencja twórcza, wyobraźnia);
 • trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
 • zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia);
 • wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych;
 • podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu;
 • pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych;
 • liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia;
 • w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.BIBLIOGRAFIA
  Antoszkiewicz E., (2016), Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Warszawa
 • Attwood T., (2013), Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Gdańsk
 • Attwood T., (2006), Zespół Aspergera, Poznań
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A., (2004), Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia
 • Bogdanowicz M., Czabaj R., (2008), Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia z dysleksją, Gdańsk
 • Borkowska M., (2005), Niepełnosprawność ruchowa u dzieci. W: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Loska, M., Myślińska, D. (red), Warszawa
 • Brejnak W., (2003), Dysleksja, Warszawa
 • Cybulska R., Dryjańska J., Gotlin K., Kłoda M., Pomorska K., Pyzikiewicz A., (2016), Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, Warszawa
 • Dembo M., H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa
 • Dyrda K., Rosińska J., (2016), Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczyciel, Warszawa
 • Elliott J., Place M., (2000), Dzieci i młodzież w kłopocie, Warszawa
 • Grodzka M., (2000), Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Warszawa
 • Grygier U., Sikorska I., (2008), Mój uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne, Kraków
 • Herzyk A., (1992), Afazja i mutyzm dziecięcy, Lublin
 • Jagielska. G., (2010), Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu, Warszawa
 • Kordyl Z., (1968), Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa
 • Lipkowski O., (1981), Pedagogika specjalna. Zarys, (Warszawa)
 • Loska M., Myślińska D., (2005), Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej, Warszawa
 • Maruszewski M., (1966), Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, Warszawa
 • Sawa B., (1990), Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa
 • Święcicka J., (2010), Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, Kraków
 • Szumska J., (1982), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa
 • Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J., (2014), Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa
 • Wyczesany J., (2012), Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Niepełnosprawność intelektualna. Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. (red), Wrocław

Myśli o wychowaniu
Gdyby można było tak wychowywać dzieci, by wszystko, co niejasne, było dla nich zupełnie niezrozumiałe! - Georg Christoph Lichtenberg


Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

06. lipiec 2020 12:31
Czy ktoś z Was wprowadzał autorski program zajęć na temat emocji zachowania itp.do szkoły i mógłby mi odpowiedzieć na kilka pytań?

02. lipiec 2020 06:21
No nie poszłam Wink Ale w czerwcu żegnając emerytów targały mną żale i inne zazdrości. A teraz cieszę się chwilą...chwilo trwaj wiecznie Grin

30. czerwiec 2020 23:06
reszta, a ja się zastanawiałam, czy w ślady Is nie poszłaś Wink Tylko mi to jakoś za wcześnie się wydawało Wink

30. czerwiec 2020 22:50
Kaziu zapewniam, że się da....ramy. Zetka nowa rzeczywistość to miejsce pracy po zdechnięciu mojego gimnazjum vide "dobra zmiana"

30. czerwiec 2020 21:48
Trudno zrobić ewaluację czegoś, co kończy się w czerwcu w kwietniu. Nie ma też szans zrobić w kwietniu podziału godzin na nowy rok szkolny Smile Niestety

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png plan roz. - kontraktowy
bullet.png awans zawodowy (tecz...
bullet.png doskonalenie (studia...
bullet.png nauczanie zdalne - b...
bullet.png dziennik
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum