ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 2

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 30,208
bullet.png Najnowszy użytkownik: Domi0608303

Ostatnie komentarze
bullet.png 😢
bullet.png "Inwestujemy w opiek...
bullet.png Powtórzę jeszcze r...
bullet.png Już asekuracyjnie i...
bullet.png Co robić, gdy płac...
bullet.png Poniżające!
bullet.png Od wielu lat nauczyc...
bullet.png Czarnek to już twoj...
bullet.png Wszyscy są przeciw,...
bullet.png Bardzo mądre słowa :)
Linki: Czasopisma
Edukacji i Dialogu
Miesięcznik ukazujący się od 1985 roku jako pismo środowiska oświaty niezależnej. Działalność czasopisma w pionierskim okresie walki o pluralizm w systemie szkolnictwa polskiego (o szkoły społeczne w latach 80.) i o nowoczesny kształt oświaty po roku 1989 znalazła uznanie Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA): w 1993 roku czasopismo było nominowane przez międzynarodowe jury pod egidą Rady Europy w Strasburgu do prestiżowej Nagrody Alcuina. Pamiątką po tym wyróżnieniu, porównywanym z Oskarem w oświacie, jest prawo do umieszczania przy tytule periodyku logo nagrody z wizerunkiem tego średniowiecznego popularyzatora postępu oświaty w ówczesnej Europie.
Czasopismo szczyci się współpracą z wybitnymi naukowcami zapewniającymi wysoki poziom merytoryczny publikacji. Stanowi także dogodne forum popularyzacji dorobku młodych naukowców z ośrodków akademickich oraz nauczycieli praktyków, a także dla spostrzeżeń i refleksji rodziców i członków stowarzyszeń oświatowych - co owocuje stałym dopływem cennych opracowań pedagogicznych i pomysłów organizacyjnych.
Data dodania: 24/07/2008 Wizyt: 4764
Życie Szkoły
Miesięcznik poświęcony edukacji wczesnoszkolnej, adresowany do nauczycieli klas I-III, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców.
Zadaniem pisma jest podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, jak również poszerzanie wiedzy studentów w zakresie kształcenia zintegrowanego, informowanie o najnowszych koncepcjach pedagogicznych, publikowanie artykułów z zakresu psychologii, nauczania i wychowania.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3265
Chowanna
„Chowana” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii oraz aktualne problemy związane z funkcjonowaniem oświaty. Zamieszczane są również recenzje książek pedagogicznych oraz sprawozdania z konferencji. Od 2000 roku do chwili obecnej publikowane na łamach czasopisma teksty są impulsem do refleksji i szerokiej dyskusji nad stanem nauk o wychowaniu ( Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie ) nad problemami współczesnego kształcenia i wychowania (Z zagadnień niepełnosprawności, Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych, Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej ), problemami pomocy psychologicznej ( Psychologia bliżej życia ), otwartym problemom resocjalizacji ( Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie ). Każdy z woluminów jest recenzowany przez dwóch wybitnych specjalistów, którzy są członkami Rady Naukowej czasopisma lub poproszonymi o to profesorami.
W całym okresie wydawania „Chowanny” czasopismo miało charakter periodyku ogólno-pedagogicznego, zawierającego opracowania teoretyczne i praktyczne dotyczące procesu kształcenia i wychowania, bez wnikania w wąską, specjalistyczną tematykę metodyk szczegółowych. Zawsze było i jest cenionym źródłem naukowej wiedzy pedagogicznej, a tak długi okres wydawania pisma spowodował, iż „Chowanna” znalazła trwałe miejsce wśród najlepszych polskich periodyków pedagogicznych.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3269
Edukacja Medialna
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych współpracującego z Zakładem Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawany przez Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c. w Poznaniu.
Pismo adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół wszystkich szczebli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 2837
Forum Oświatowe
Półrocznik, którego współwydawcą jest Dolnośląska Szkoła Wyższa miejsce pracy przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i redaktora naczelnego pisma.
"Forum" pozostaje czasopismem ogólnopolskim, otwartym na wszystkie środowiska akademickie pedagogiki i nauk dla niej podstawowych, współpracującym z twórczymi pedagogami - praktykami. Zaprasza do publikowania wartościowych artykułów, esejów, komunikatów, recenzji i polemik.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3247
Kultura i Społeczeństwo
Pismo naukowe z ponad 50-letnią tradycją. Co kwartał można w nim znaleźć interesujący wybór artykułów z pogranicza antropologii, socjologii, etnologii, religii, teorii kultury, a także literatury i gender studies. Oprócz rozpraw naukowych KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO oferuje czytelnikowi wyczerpujące polemiki i recenzje świeżo opublikowanych prac antropologicznych, socjologicznych oraz kulturoznawczych. W kwartalniku pojawiają się ponadto prace będące wynikiem warsztatów badawczych. Zasadniczo dominują numery tematyczne, związane np. z wybranymi aspektami kultury popularnej, władzy, religii itp. Niewątpliwą zaletą tego czasopisma jest dobór artykułów, które pokazują najnowsze spojrzenie na najbardziej "chwytliwe" tematy współczesnej myśli humanistycznej. Prace uczonych z różnych polskich uczelni tworzą kolaż poglądów na temat człowieka i różnych wymiarów jego życia w społeczeństwie.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3048
Kwartalnik Pedagogiczny
Ogólnopolskie pismo naukowe wydawane wydawane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Najważniejszym celem „Kwartalnika Pedagogicznego” jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych.
Pismo jest otwarte zarówno dla prac już uznanych autorów, jak i dla początkujących adeptów nauki. „Kwartalnik Pedagogiczny” jest pismem o szerokim profilu: zamieszczane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki społecznej, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także z problematyki wychowania estetycznego. Teksty zamieszczane są po ich uprzednim zaopiniowaniu przez trzech niezależnych recenzentów, co pozwala na selekcję nadsyłanych materiałów.

Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3479
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Periodyk ( 10 numerów w roku) wydawany od roku 1961, dostępny w prenumeracie. Kompleksowo przedstawia aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji metodycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentuje nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia. W ostatnich latach szczególnie wiele miejsca zajmują w czasopiśmie zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 3587
Przegląd Oświatowy
Ogólnopolski dwutygodniki "Solidarności" adresowany do pracowników oświaty i wychowania. Ukazuje się już 12 lat. Gazeta powstała na bazie dwóch największych pism podziemnych oświaty: warszawskiego "Tu i Teraz" oraz gdańskiego "Wiatru od Morza". Pismo stawia sobie za cel informowanie o najważniejszych sprawach dotyczących szeroko rozumianej edukacji, doskonalenie warsztatu nauczycielskiego i pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko oświatowe. Zamieszcza wywiady i artykuły informacyjne odnoszące się do problemów, którymi żyje szkoła, aktualne ustawy i rozporządzenia oświatowe, publikacje o charakterze prawnym, a jako pismo związkowe informuje o działalności Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na jego łamach pojawiają się konspekty lekcji i teksty umożliwiające nauczycielom uatrakcyjnienie zajęć. Wiele miejsca poświęca awansowi zawodowemu nauczycieli oraz tematyce społecznej i kulturalnej.
Data dodania: 25/07/2008 Wizyt: 2820
Głos Pedagogiczny
Wydawca czasopisma "Wydawnictwo Forum" zapewnia, że przy współpracy z wybitnymi wizytatorami, dyrektorami szkół, psychologami i pedagogami przygotował pierwsze na rynku czasopismo dostosowane do realiów i wymagań dzisiejszej szkoły. Czasopismo adresowane do dyrektorów, pedagogów i wychowawców.
Zdaniem wydawcy czasopismo umożliwia : wywiązanie się z priorytetów nałożonych przez MEN w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych, wypracowanie skutecznych technik pracy i rozmowy z trudnymi dziećmi i młodzieżą w oparciu o metody dostosowane do problemów i osobowości ucznia, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne oraz zaangażowanie do pracy rodziców i nauczycieli.

Data dodania: 20/11/2008 Wizyt: 3750
Charaktery
Popularnonaukowy magazyn psychologiczny ukazujący się od 1997 roku. Zawiera artykuły, opisy badań, informacje i nowinki dotyczące różnych aspektów psychologii, neuronauk, uzależnień. Redakcja współpracuje z Wyższą Szkołą Pedagogiki Społecznej. Miesięcznik Charaktery to z założenia pismo popularyzujące wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Na łamach magazynu publikowane są artykuły odsłaniające zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu, poświęcone relacjom między ludźmi, uczące poznawania własnych emocji, a także analizujące mechanizmy powstawania kryzysów i uzależnień. W miesięczniku ukazują się także porady psychologów i stały cykl przeznaczony dla dorosłych dzieci alkoholików. Miesięcznik regularnie informuje o aktualnych trendach naukowych w psychologii oraz konferencjach naukowych. Stałe rubryki: psychopowieści, psychopapka, psychologia w sieci, poradnia filozoficzna, poczta i in.
Data dodania: 23/11/2008 Wizyt: 3049
Dyrektor szkoły
Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej ukazujący się od 1994 roku, zalecany jest przez MEN. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej oświaty w samorządach, kuratoriach, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz kadry pedagogiczno-psychologicznej. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Towarzyszył i wspierał dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.
Data dodania: 23/11/2008 Wizyt: 2670
Wychowawca
Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Są tu poruszane problemy i zagadnienia, które mogą pomóc nauczycielom w ich pracy. Miesięcznik od rozpoczęcia edycji (w 1993 r.) został przychylnie przyjęty i zaopiniowany przez Resort Oświaty. W każdym numerze zamieszczone są artykuły i konspekty zajęć dotyczące profilaktyki uzależnień, programy wychowawczo-patriotyczne oraz scenariusze uroczystości szkolnych.
Data dodania: 14/01/2009 Wizyt: 3022
Dziecko krzywdzone
Periodyk wydawany przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo o charakterze interdyscyplinarnym. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W piśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń - konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji - z zakresu tej problematyki.
Data dodania: 03/02/2009 Wizyt: 2987
Uczyć lepiej
Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Data dodania: 11/03/2011 Wizyt: 2733

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

17. marca 2023 11:38
na czym polegał i jak ten słowny atak wyglądał? to mogła być subiektywna ocena

16. marca 2023 17:00
Niunia51 dogłębnie wyjaśnić sprawę i (jeśli okaże się to prawdą) zastosować środki dyscyplinujące przewidziane prawem.

16. marca 2023 12:43
Moi Drodzy! Które wpisy należy umieszczać w dzienniku, a które podejmowane przez Nas działania nie powinny znajdować się w zapisach (bo wynikaja z naszego 40 godzinnego tygodnia pracy?

16. marca 2023 11:08
Co zrobić z pedagogiem atakującym słownie rodziców.?

15. marca 2023 13:47
Cały czas słyszymy, bbo choroba, bo wizyta u lekarza, i tak non stop. Nie m a tygodnia, żeby przechodził. A piątki to prawie każdy opuszcza.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png upośledz. umiarkowane
bullet.png specjaliści od 1 wr...
bullet.png wydłużenie etapu e...
bullet.png pomoc pp - po "nowsz...
bullet.png jakie programy profi...
Najciekawsze tematy
bullet.png pomoc pp - po "no... [1443]
bullet.png specjaliści od 1... [563]
bullet.png jakie programy pr... [241]
bullet.png upośledz. umiark... [170]
bullet.png wydłużenie etap... [27]