ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 3

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,880
bullet.png Najnowszy użytkownik: pmkaczus
Ostatnie komentarze
bullet.png Dziecko ma np. przyz...
bullet.png Jak rozumieć tygodni...
bullet.png Zgłoś sprawę do PIP....
bullet.png A i jeszcze chciała...
bullet.png Jestem psychologiem ...
bullet.png Cudowne narzędzie! :)
bullet.png Witaj, dziękuję Ci z...
bullet.png :)
bullet.png Okulista, to mój prz...
bullet.png ja jednak proszę o u...
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ


Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych. Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią. Decyzja o wyborze placówki należy do rodziców ucznia.
Dla tych uczniów - tak jak i dla innych niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zespół pracujących z nimi nauczycieli i specjalistami opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Program ten stanowi podstawę indywidualizowania procesu kształcenia i dostosowania go do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz posiadanych predyspozycji psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia.
Dostosowanie to powinno dotyczyć specyfiki jego funkcjonowania tak w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej, społecznej oraz fizyczno - ruchowej.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

W polskim systemie szkolnym nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Mówiąc najprościej jeśli uczeń ukończy szkołę podstawową zanim skończy 18 lat, to przestaje podlegać obowiązkowi szkolnemu, ale podlega obowiązkowi nauki do momentu, aż 18 lat ukończy.
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
 • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
 • realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być - na wniosek rodziców - odroczone nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Uczniowie ci mogą uczyć się w szkole podstawowej, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 20 rok życia.
Biorąc pod uwagę możliwość przedłużenia okresu nauki oraz możliwość odroczenia realizacji obowiązku szkolnego uczniom niepełnosprawnym o dwa lata dłużej w stosunku do pełnosprawnych rówieśników, wskazany wiek umożliwia uczniom niepełnosprawnym ukończenie szkoły ponadpodstawowej, bowiem dla nich kształcenie w szkole ponadpodstawowej jest prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 24 rok życia.

Przedłużenie okresu nauki

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) można przedłużyć okres nauki:
 • w szkole podstawowej:
  • o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,
  • o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;
 • w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
 • opinii zespołu, nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem (zespół tworzący dla ucznia IPET);
 • zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Decyzje o przedłużeniu okresu nauki podejmuje się:
 • w przypadku szkoły podstawowej:
  • na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
  • na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
 • w przypadku szkoły ponadpodstawowej - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
Klasyfikacja i świadectwa ucznia z wydłużonym etapem nauki.

Uczeń, któremu wydłużono cykl kształcenia, na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego cyklu nie podlega klasyfikacji rocznej. Klasyfikacja roczna jest dla niego śródroczną, gdyż nie kończy klasy wraz z rówieśnikami. Uczniowi można wydać zaświadczenie o przebiegu nauczania, gdyby np. zmieniał szkołę.
Taką informację o wynikach nauczania ucznia warto sporządzić nawet, jeśli uczeń nie zmienia szkoły - wydłużenie cyklu spowoduje, że uczeń będzie musiał zmienić klasę, a co za tym idzie prawdopodobnie będzie miał zajęcia z innymi nauczycielami.
Zaświadczenie będzie również dla tego ucznia zastępczą w stosunku do świadectwa informacją o uczęszczaniu do szkoły w danym roku szkolnym i uzyskanych wynikach.
Informację o przedłużeniu etapu edukacyjnego trzeba zaznaczyć w arkuszu ocen (na jego pierwszej stronie trzeba zamieścić adnotację o wydłużeniu etapu edukacyjnego uczniowi w danym roku szkolnym). Nie wypełnia się stron przeznaczonych na oceny roczne (gdyż klasyfikacja roczna przeprowadzana w szkole jest dla ucznia z wydłużonym cyklem klasyfikacją śródroczną, a tej nie zamieszcza się w arkuszach ocen).

Realizacja podstawy programowej

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Na każdym etapie edukacji uczniów tych obowiązuje taka sama podstawa programowa kształcenia ogólnego jak dla uczniów z normą intelektualną.
Nauczyciele mają jednak obowiązek indywidualizować proces kształcenia w formach i metodach, dostosowując je do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz posiadanych predyspozycji psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia.
O ile konieczność dostosowania form i metod pracy jest oczywista, to pewne kontrowersje budzi kwestia dostosowania treści wymagań, a mówiąc najprościej ich obniżenia.
Wydaje się, że dostosowanie treści nie może oznaczać pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowania ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych. Nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a opanowany zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w załączniku nr 3 (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych).
Obowiązuje ich ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Plan ten zawiera następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się;
 • zajęcia rozwijające kreatywność;
 • wychowanie fizyczne.
Drugi język obcy nowożytny

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Uczeń może (a więc, nie musi) - na wniosek rodzica lub jego samego, o ile jest pełnoletni - uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli się go nie uczy, uczęszcza na zajęcia z techniki.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nie ma w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Komunikat CKE w sprawie dostosowań będzie opublikowany do 10 września 2018 roku. Można jednak przypuszczać, że nie nastąpią tu jakieś istotne zmiany i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będą mieli dostosowany arkusz i wydłużony czasu pracy.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nie przystępują do egzaminu.

Świadectwa szkolne

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Takie same świadectwa jak dla pozostałych uczniów.
Na arkuszach ocen uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W klasach I - III, takie same wzory świadectwa jak dla pozostałych uczniów.
W klasach wyższych, inne wzory świadectw.Myśli o wychowaniu
W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile - następstwa złej.
Adolf Dygasiński

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

21. wrzesień 2017 20:30
Oby Ci tak zostało po....no powiedzmy 25 latach pracy Smile

21. wrzesień 2017 19:42
dziękuję Kochani :* bardzo przejmuje się takimi rzeczami, strasznie mi zależy, uwielbiam prace z dziećmi...

21. wrzesień 2017 18:47
Witaj w gronie wrażliwców, to podobno cecha ludzi inteligentnych.

21. wrzesień 2017 18:44
Nawet saper i komandos ma prawo nie radzić sobie ze stresem, szczególnie na początku kariery.

21. wrzesień 2017 18:41
masz rację, dziękuję bardzo! Smile

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png dziennik
bullet.png doradztwo zawodowe
bullet.png Witamy psychologów s...
bullet.png nowy IPE-T?
bullet.png reforma
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [1062]
bullet.png godziny pedagoga ... [656]
bullet.png zajęcia rewalidac... [625]
bullet.png pomoc pp - po "no... [536]
bullet.png Prezentacja [456]