ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 7

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,880
bullet.png Najnowszy użytkownik: pmkaczus
Ostatnie komentarze
bullet.png Dziecko ma np. przyz...
bullet.png Jak rozumieć tygodni...
bullet.png Zgłoś sprawę do PIP....
bullet.png A i jeszcze chciała...
bullet.png Jestem psychologiem ...
bullet.png Cudowne narzędzie! :)
bullet.png Witaj, dziękuję Ci z...
bullet.png :)
bullet.png Okulista, to mój prz...
bullet.png ja jednak proszę o u...
warunki pracy i zatrudnienia

WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA

PEDAGOG W ŚWIETLE PRAWA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, umieszcza pedagoga szkolnego w dziale Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani pod numerem 235912. W dziale tym znalazły się następujące zawody :
 • 235901 Dydaktyk multimedialny
 • 235902 Egzaminator on-line
 • 235903 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
 • 235904 Nauczyciel bibliotekarz
 • 235905 Nauczyciel konsultant
 • 235906 Nauczyciel logopeda
 • 235907 Nauczyciel nauczania na odległość
 • 235908 Nauczyciel psycholog
 • 235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
 • 235910 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej
 • 235912 Pedagog szkolny
 • 235913 Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
 • 235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
 • 235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
 • 235917 Korepetytor
 • 235918 Nauczyciel domowy
 • 235919 Pedagog specjalny
 • 235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
 • 235921 Pedagog
 • 235922 Pedagog mediów
 • 235990 Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w § 15 pkt 2 znajdował się taki zapis:
W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy.
W kolejnych rozporządzeniach (z 2010 roku i w obecnie obowiązującym z 9 sierpnia 2017 roku - § 4 punkt 2) zapis ten przyjął następującą formę: Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni zwani dalej "specjalistami".
Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada jej dyrektor i to od jego decyzji zależy zatrudnienie (bądź nie) pedagoga szkolnego. Nie jest to automatyczne zapełnianie etatu tak jak w przypadku np. nauczycieli przedmiotów.

Niezbędny wymiar zatrudnienia pedagoga w konkretnej szkole, jak również zakres jego zadań, determinują takie czynniki, jak:
 • zapotrzebowanie na określone formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • kwalifikacje i umiejętności wychowawców i nauczycieli zajęć edukacyjnych,
 • dostępność do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
Sytuacja poszczególnych szkół w ww, aspektach jest z oczywistych przyczyn, zróżnicowana nie tylko w skali kraju, ale niejednokrotnie również w ramach tej samej miejscowości, czy Gminy. Z tego względu nie jest możliwe ustanowienie z poziomu centralnego takich rozwiązań organizacyjnych, które będą każdorazowo adekwatne do potrzeb lokalnych. W pełni zasadne jest zatem pozostawienie podjęcia decyzji o zatrudnieniu (bądź nie) pedagoga szkolnego w kompetencji dyrektora szkoły.

( Warszawa 13.03.2009, fragment odpowiedzi jakiej udzielił podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski w/z Ministra Edukacji Narodowej na pismo Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, w sprawie zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego korzystania z pomocy szkolnych pedagogów).

CZAS PRACY

Czas pracy pedagogów, psychologów i logopedów nie został określony ustawowo w Karcie Nauczyciela, tak jak nauczycieli przedmiotów. Natomiast artykuł 42 ust. 7 pkt.3 K.N nadaje w tym zakresie kompetencje organowi prowadzącemu, stanowiąc, że organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, między innymi pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

W 2008 roku posłowie skierowali do do ministra edukacji narodowej interpelację w sprawie zróżnicowania podstawy prawnej ustalania wymiaru czasu zajęć nauczycieli pedagogów, w zależności od placówki. Chodziło o to, że dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w poradniach czas zadań dydaktycznych jest określony powszechnie obowiązującym przepisem prawnym - art. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), zaś dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w szkołach czas ten nie jest określony w tejże ustawie.
Odpowiadając na interpelację posłów sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Szumilas napisała m.in.:

"Zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach jest zróżnicowane w zależności od uwarunkowań lokalnych i środowiskowych. Powierzanie prowadzenia tych zajęć pedagogom, psychologom, doradcom zawodowym lub logopedom odbywa się w związku z tym w dużym stopniu z uwzględnieniem obszaru kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jakie posiadają nauczyciele zajęć edukacyjnych zatrudnieni w tych szkołach i placówkach, a także rodzaju indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży ściśle związanych z konkretnym środowiskiem i konkretną placówką. Dlatego też ustawodawca celowo przekazał kompetencje do określenia liczby etatów pedagogów, psychologów, doradców metodycznych i logopedów, a także ich wymiaru zajęć obowiązkowych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami, organowi prowadzącemu szkołę. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla tych nauczycieli określa organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny [już nieaktualne], a także - stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) - opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Warto zatem zwrócić uwagę, że zarówno kurator oświaty, jak i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli mają realny wpływ na kształtowanie się przepisów stanowionych przez organ prowadzący w tym obszarze.[...]. Zadania nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach i szkołach są odmiennie zdefiniowane. Dla przykładu: poradnie oprócz realizowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydają opinie oraz orzeczenia, do wydawania których nie są uprawnieni nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnieni w szkołach i placówkach. Ustawowe określenie pensum zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami uzasadnia zatem również odmiennie zdefiniowany charakter zadań realizowanych przez pedagogów zatrudnionych w poradniach i w szkołach. Jednocześnie w jednym i w drugim przypadku ustawodawca nie różnicuje łącznego wymiaru czas pracy. Nie ulega wątpliwości, że tygodniowy czas pracy zarówno nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jak i w przedszkolach, szkołach i placówkach wynosi 40 godzin. Obowiązkiem dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej jest efektywne zagospodarowanie - poprzez wyznaczenie zadań do realizacji - całego czasu pracy nauczyciela. W związku z powyższym obecnie w tym zakresie nie przewiduje się nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela."

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonych przez Sekcję Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ZG ZNP w czerwcu 2008 r. wykazały, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów szkolnych – ustalany przez organ prowadzący szkołę – jest zróżnicowany. Zdecydowana większość respondentów ( 88 % ) realizuje pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w przypadku 12 % badanych jest ono różne, w większości wyższe niż 20 godz., np. 22 godz. czy 26 godz.


W związku z tym, że sprawa określania pensum „specjalistów” pracujących w szkołach nadal budziła kontrowersje, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozpatrywało następującą kwestię:
czy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, do radców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art.42 ust. 3 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela określa wyżej powołany przepis, czy też tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć takich nauczycieli określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę?”
Przypomnijmy, art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zawiera tabelę, w której określony jest konkretnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
Natomiast w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela czytamy m.in.: organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: […] tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć […] pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu […]. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2012 r. w tej sprawie brzmiała następująco:
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę.
Rozstrzygnięcie to spowodowało, że w wielu gminach podniesiono pensum pedagogów szkolnych – w niektórych, nawet do 40 godzin, czasem obniżając jednocześnie wysokości etatów do 1/2 , 1/3, 1/4.
Możliwość pełnej dowolności w kształtowaniu pensum „specjalistów” przez samorządy budzi sprzeciw wszystkich nauczycielskich związków zawodowych i stała się przyczyną szeregu interpelacji i zapytań poselskich skierowanych do obecnej minister edukacji pani Krystyny Szumilas. Stanowisko MEN w tej kwestii jest jednak niezmienne:
ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
Bez odpowiedzi pozostają oczywiście pytania, w jaki sposób organy prowadzące określają "rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży uczących się na terenie konkretnej jednostki samorządu terytorialnego". Jakie są prowadzone w tym kierunku badania, jakie są kryteria wiążące "rzeczywiste potrzeby" z wysokością pensum.
W sprawie zaś podwyższania pensum i obniżania wysokości etatu: zapis art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela daje możliwość dostosowania przez organy prowadzące szkoły wymiaru tzw. pensum m.in. nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów do potrzeb dzieci i uczniów uczących się w szkołach na terenie danej JST. Opisana sytuacja zwiększenia liczby obowiązkowego wymiaru zajęć dla dobra uczniów, przy jednoczesnym obniżaniu wymiaru zatrudnienia np. nauczyciela psychologa czy pedagoga budzi niepokój w zakresie właściwej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danej szkole. Zgodnie z przepisem art. 33 ustawy o systemie oświaty ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz innej statutowej szkoły należy do kompetencji kuratora oświaty, który w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki, może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. W związku z powyższym proponujemy zwrócić się do KO o kontrolę ww. szkoły. Natomiast w sytuacji łamania praw pracowników, uprzejmie informuję, że roszczenia ze stosunku pracy rozpatrywane są przez sądy pracy, które są niezawisłe i wydają wiążące wyroki w sprawach indywidualnych. (Biuro Poselskie Krystyny Szumilas)

LIMITY ETATÓW

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej posiada wyłączną kompetencję w zakresie podejmowania decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika szkoły – w tym oczywiście szkolnego pedagoga. Autonomię dyrektora szkoły w tym zakresie potwierdza zarówno Karta Nauczyciela jak i ustawa o systemie oświaty.
Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy zatrudniania nauczycieli i innych pracowników.
Potwierdziło to szereg wyroków sądowych w tym wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 20.12.2012 r. (II SA/Rz 1145/12). Wyrok ten dotyczył działań jednego z wójtów, który wydał zarządzenie w sprawie zasad organizacji pracy gminnych przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013. Zawarł w nim m. in. wytyczne dotyczące sposobu i zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych oraz standardów zatrudniania bibliotekarzy, pedagogów szkolnych i pracowników administracji i obsługi.
Wójt twierdził, że wytyczne dotyczące arkuszy organizacyjnych są jedynie wskazówkami dla dyrektorów szkół, mającymi usprawnić pracę nad tym dokumentem i zapewnić jego zgodność z przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi i organizacyjnymi gminy. Podkreślał również, że organ prowadzący musi weryfikować treść arkusza organizacyjnego pod względem zmniejszenia lub zwiększenia liczby bądź wymiaru etatów, ponieważ wywołuje to skutki finansowe. Jego zdaniem przyjęte w zarządzeniu rozwiązania miały na celu racjonalizację i usprawnienie procesu zarządzania szkołą. WSA w Rzeszowie stwierdził jednoznacznie, że kompetencje organu prowadzącego nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, nawet jeżeli w określonych przypadkach pewne wprowadzane w nich rozwiązania mogłyby dla gminy być korzystne, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły.
Uprawnienia te, na zasadzie wyłączności kompetencji, wynikają wprost z art. 39 ust. 11 pkt 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Autonomiczną pozycję dyrektora potwierdza też art. 7 Karty Nauczyciela, który stanowi, że: szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika też, zdaniem WSA, z art. 34b ustawy o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Chodzi tu o sprawy finansowe i organizacyjne, w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.
Reasumując, to dyrektor kieruje szkołą i reprezentują ją na zewnątrz, co oznacza różne czynności organizacyjne i kierownicze. Może w pełni samodzielnie dokonywać wszelkich czynności z zakresu prawa pracy. Utrwalone w tym przedmiocie orzecznictwo sądowe zasadniczo wyklucza jakąkolwiek ingerencję w sprawy zatrudnienia i zwalniania pracowników ze strony organu prowadzącego.

WARUNKI PRACY

Artykuł 29 Karty Nauczyciela w ustępie 1 stanowi ogólnikowo, że organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Według ustępu 2. do tego artykułu, nauczycielowi przysługuje wyposażenie stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania. Ze znanej nam praktyki wynika, że pedagogowi szkolnemu przydziela się odrębny pokój, pozwalający w sposób nieskrępowany wykonywać pracę.
W rozporządzeniu MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania czytamy:
§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.
§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:
 • podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego;
 • programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;
 • podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania;
 • czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.
2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.

ZAROBKI

Zarobki pedagoga szkolnego kształtują się podobnie jak nauczycieli. Zależą od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego.

MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH
OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

                                                                 STOPIEŃ AWANSU

POZIOM WYKSZTAŁCENIA
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
magister z przygotowaniem pedagogicznym 2294 2361 2681 3149
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat ( inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym 2019 2069 2336 2742
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat ( inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym 1782 1825 2050 2397
pozostałe wykształcenie 1533 1568 1746 2032

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, wynosi w 2017 roku 2752,93 zł. Od 2012 r. kwota bazowa w ustawie budżetowej pozostawała na tym samym poziomie i wynosiła - 2.717,59 zł. Średnia gwarantowana wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest różna dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podstawą do jej obliczenia jest odpowiedni, ustalony w art. 30 ust. 3 KN, wskaźnik procentowy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio dla:
 • nauczyciela stażysty – 100%,
 • nauczyciela kontraktowego – 111%,
 • nauczyciela mianowanego – 144%,
 • nauczyciela dyplomowanego – 184%
– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Tak na marginesie, podawane często średnie pensje nauczycieli wynikają z konstrukcji średniego wynagrodzenia, składającego się z kilkunastu składników, wśród których znajdują się też te, przyznawane tylko raz w karierze zawodowej (a nie co miesiąc!), jak np. odprawa emerytalna. Podawanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli jako zarobków, które faktycznie otrzymują, jest celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd oraz budowaniem mitu wysokich pensji nauczycieli.Myśli o wychowaniu
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny - Antoni Czechow

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

21. wrzesień 2017 20:30
Oby Ci tak zostało po....no powiedzmy 25 latach pracy Smile

21. wrzesień 2017 19:42
dziękuję Kochani :* bardzo przejmuje się takimi rzeczami, strasznie mi zależy, uwielbiam prace z dziećmi...

21. wrzesień 2017 18:47
Witaj w gronie wrażliwców, to podobno cecha ludzi inteligentnych.

21. wrzesień 2017 18:44
Nawet saper i komandos ma prawo nie radzić sobie ze stresem, szczególnie na początku kariery.

21. wrzesień 2017 18:41
masz rację, dziękuję bardzo! Smile

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png dziennik
bullet.png doradztwo zawodowe
bullet.png Witamy psychologów s...
bullet.png nowy IPE-T?
bullet.png reforma
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [1062]
bullet.png godziny pedagoga ... [656]
bullet.png zajęcia rewalidac... [625]
bullet.png pomoc pp - po "no... [536]
bullet.png Prezentacja [456]