ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 8

bullet.png Użytkowników online: 1
NOKIO2

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,112
bullet.png Najnowszy użytkownik: Ev_06
Ostatnie komentarze  
sprawdzian - egzamin

SPRAWDZIANY - EGZAMINY


SPRAWDZIAN
(FORMUŁA OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015)

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
Podczas sprawdzianu badane jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania:
 • języka polskiego;
 • matematyki;
 • języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
Część 1 - zadania z języka polskiego i z matematyki. Trwa 80 minut.
Część 2 - zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z z informacjami z pierwszej strony zestawu oraz na kodowanie pracy nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.
Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania pierwszej części sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż o 40 min, drugiej części, nie więcej niż o 25 minut.
Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
Wynik sprawdzianu wyrażony jest w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.

Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

ARKUSZE - ARCHIWUM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


KLUCZE DO ARKUSZY

2002a

2002b

2003a

2003b

2004a

2004b

2005a

2005b

2006a

2006b

2007ab

2008ab

2009ab

2010ab

2011ab

2012ab

2013ab

2014ab

2015

2016

SPRAWDZIANY OD 2015 ROKU - NOWA FORMUŁA


2015
język polski/matematyka

2016
język polski/matematyka

2017
język polski/matematyka

KLUCZE DO ARKUSZY


2015
j. polski/matematyka

2016
j. polski/matematyka

2017
j. polski/matematyka
EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Ma on formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Egzamin składa się z trzech części:
 • humanistycznej ;
 • matematyczno-przyrodniczej;
 • dotyczącej języka obcego nowożytnego.
Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą jego część przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony:
 • z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka nowożytnego na poziomie podstawowym nie więcej niż o 20 minut każdy;
 • z języka polskiego i z matematyki - nie więcej niż o 25 minut każdy;
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż o 30 minut.
Prace egzaminacyjne sprawdzają egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.
Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:
 • język polski;
 • historia i wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • przedmioty przyrodnicze;
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.
Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

TERMINARZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGOARKUSZE - ARCHIWUM

2002
humanistyczny

2002
matematyczno-przyrodniczy

2003
humanistyczny

2003
matematyczno-przyrodniczy

2004
humanistyczny

2004
matematyczno-przyrodniczy

2005
humanistyczny

2005
matematyczno-przyrodniczy

2006
humanistyczny

2006
matematyczno-przyrodniczny

2007
humanistyczny

2007
matematyczno-przyrodniczy

2008
humanistyczny

2008
matematyczno-przyrodniczy

2009
humanistyczny

2009
matematyczno-przyrodniczy

2010
humanistyczny

2010
matematyczno-przyrodniczy

2011
humanistyczny

2011
matematyczno-przyrodniczy

2012
j.polski

2012
historia, WOS

2012
matematyka

2012
przedmioty przyrodnicze

2013
j.polski

2013
historia, WOS

2013
matematyka

2013
przedmioty przyrodnicze

2014
j.polski

2014
historia, WOS

2014
matematyka

2014
przedmioty przyrodnicze

2015
j.polski

2015
historia, WOS

2015
matematyka

2015
przedmioty przyrodnicze

2016Komentarze
#1 | nika1 dnia 12. październik 2011
Dobry materiał, brakuje mi tylko informacji o egzaminie Maturalnym
#2 | Zetka dnia 12. październik 2011
...a mnie - zawodowym Frown Smile

Ale i tak dzięki - do osobistych dzieciaków się przyda Smile
#3 | mir dnia 21. listopad 2011
Dopiero dziś tu zajrzałam. Dla mnie - bomba! Nie muszę specjalnie wyszukiwać w internecie informacji dot. sprawdzianu i archiwalnych arkuszy. Ukłony w stronę AutoraSmile
#4 | patkapedagog dnia 15. marzec 2012
Bardzo dziękuję za pomoc metodyczną, jako pedagog w Domu Dziecka rozwiązuję te testy z dzieciakami, mniejszy stres na egzaminie właściwym Smile
#5 | KBurtan dnia 17. październik 2012
ciekawe, czy pojawi się coś na temat egzaminu dojrzałości? byłoby fajnie!
#6 | luagat dnia 22. luty 2013
Super- dobra i ciężka robotaSmile
#7 | Kazimierz dnia 25. luty 2013
Miło jest być czasem docenionym. Smile Dziękuję. A praca rzeczywiście była żmudna.
#8 | Bietka1 dnia 04. marzec 2013
Wielkie dzięki za ten (i nie tylko ten) temat.Smile Super pomoc. PozdrawiamGrin
#9 | GimPed dnia 04. kwiecień 2013
BARDZO CENNE INFORMACJĘ - DZIĘKI
#10 | gosiapaw_123 dnia 10. wrzesień 2013
Cała strona jest rewelacyjna. nie tylko te informacje.
Bardzo nam - zagubionym pedagogom - Kazimierzu pomagasz. Dziękuję i pozdrawiamGrin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
Jak rozsądnie pomóc dziecku 12 letniemu, którego ojciec się powiesił?
19/04/2017
Dzięki za rady
is
18/04/2017
Warunkiem jest pełny etat a co do tego pewność będziesz mieć w końcu maja.
18/04/2017
Teraz powinnaś porozmawiać cczy się zgodzi.Jesli chcesz od września to w połowie sierpnia wystarczy ale dopinaj wszytsko wczesniej, u lekarza też
17/04/2017
Kiedy najwcześniej można złożyć do Dyrektora wniosek o urlop zdrowotny od września? Czy już można czy za wcześnie?
15/04/2017
Wszystkiego co najlepsze!!!
14/04/2017
Radosnych Świąt Smile
14/04/2017
Wesołych Świąt!
14/04/2017
Wszystkiego DOBREGO, smacznego jajka i mokrego dyngusa!
13/04/2017
Czy wiadomo od kiedy będzie obowiązywać uregulowane pensum specjalistów w szkole?
13/04/2017
wszystkiego zajączkowego!
13/04/2017
Radosnego, wiosennego nastroju, pięknego czasu spędzonego z rodziną oraz niespodzianki od zajączka Smile
Ina
13/04/2017
OP nic do tego nie ma oprócz tego, że daje pieniądze. Bo przecież dyrektor ich nie ma Wink
12/04/2017
Dyrektor ma zapewnić realizację opiek. dyd. i wych. funkcji szkoły. W tym celu diagnozuje potrzeby i je optymalnie zaspokaja. To powinna być jego autonomiczna decyzja. OP nic do tego nie ma.
12/04/2017
Jeśli nie istnieją przepisy określające liczbę uczniów na etat to w jaki sposób Dyrektor przydziela godziny? U nas jest to wyliczane ze wskaźnika
is
12/04/2017
Już teraz życzę wam pomimo wszystko Wesołych Świąt....
12/04/2017
Ina
11/04/2017
W algorytmie, który podałam chodzi o liczbę uczniów w szkole. W mojej szkole wg algorytmu są 4 godziny dodatkowe dla pedagoga/psycholog
a na przyszły rok szkolny
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png mam te kwalifikacje?
bullet.png spektakle profilakty...
bullet.png sześciolatek w szkole
bullet.png godziny pedagoga szk...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [565]
bullet.png godziny pedagoga ... [561]
bullet.png zajęcia rewalidac... [525]
bullet.png reforma [510]


17,271,475 Unikalnych wizyt