ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 8

bullet.png Użytkowników online: 3
aloiv, malutka, Kazimierz

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,213
bullet.png Najnowszy użytkownik: Magdass
Ostatnie komentarze  
 
Na kogo wypadnie, na tego bęc........
 
Edukacja


Na kogo wypadnie, na tego bęc........


OŚWIADCZENIE

W dniu 19.12.2016 odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 4, na którym zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Ogólne założenia reformy oświatowej.
2. Zmiany sieci szkół w Piastowie (powstanie SP 5).
3. Powiadomienie o konieczności przejścia do SP 5 siedmiu oddziałów z naszej placówki w roku szkolnym 2017/2018 i trzech oddziałów w roku szkolnym 2018/2019.
4. Zapoznanie z wynikami ankiety Burmistrza Miasta Piastowa.
5. Przedstawienie przez dyrektora p. Stanisława Siekierko kryteriów typowania klas mających przejść do SP 5.
6. Dyskusja nad propozycją dyrekcji.

Od 1 września 2017 roku zostaje powołana Szkoła Podstawowa nr 5, która będzie zlokalizowana w budynku wygasającego Gimnazjum nr 1.
Do nowo powstałej placówki wytypowane zostały następującej klasy:
1A, 2F, 3A, 3B, 4B, 5B, 6C.

Podstawowym kryterium doboru klas była liczba uczniów zamieszkałych w pobliżu SP 5. Prezydium Rady Rodziców oraz dyrektor p. Stanisław Siekierko zwracają się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom przez Rady Oddziałowe poszczególnych klas. Prosimy o rozważenie naszej propozycji i przedstawienie swoich ustaleń wraz z konstruktywnymi rozwiązaniami. Zostaną one szczegółowo przedyskutowane na walnym zebraniu Rad Oddziałowych, które odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2017.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Stanisław Siekierko

*pogrubienie moje


Źródło: www.sp4piastow.pl
 
Śmiać się, czy płakać?
 
Edukacja


Śmiać się, czy płakać?

Jeśli w jednej podstawówce są równoległe trzecie lub równoległe szóste klasy, samorząd od przyszłego roku będzie mógł przenieść niektórych uczniów do innej podstawówki - postanowili posłowie obradujący w środę na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego. Zmiana ma ułatwić wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy edukacji.
Poprawkę, która wprowadza taką możliwość zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada ona, że jeśli gmina prowadzi szkołę podstawową, gdzie są co najmniej dwie trzecie klasy lub co najmniej dwie szóste klasy, od września 2017 roku, część uczniów chodzących do tych klas będzie można przenieść do innej podstawówki. Warunkiem jest to, że ta druga szkoła musi powstać w wyniku przekształcenia dawnego gimnazjum. Uczniowie będą tam realizować pozostałe lata nauki (do ósmej klasy).
- Nie może być tak, że samorząd będzie narzekał na przepełnione klasy, a będzie miał na terenie pusty budynek gimnazjum - argumentowała podczas posiedzenia komisji minister Anna Zalewska.
O przeniesieniu uczniów ma zdecydować rada gminy. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać także w kolejnych latach - obejmie więc również uczniów obecnych pierwszych, drugich, czwartych i piątych klas szkoły podstawowej. Przenoszone z mocy ustawy nie będą dopiero te dzieci, które pójdą do pierwszej klasy od września 2017 roku.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

*pogrubienia moje

 
Dla przypomnienia
 
Różne


Dla przypomnienia

Takie pismo skierowaliśmy swego czasu do MEN

Szanowna Pani Minister!
Od kilku lat środowisko szkolnych pedagogów zwraca się do kolejnych ministrów edukacji z postulatem ujednolicenia tygodniowej liczby godzin obowiązującego nas wymiaru zajęć (sprawa ta dotyczy również innych specjalistów - psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - zatrudnionych w szkołach).
Wszystkie związki zawodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, liczni posłowie ze wszystkich opcji politycznych, a także niektóre kluby parlamentarne, zainteresowały się tym problemem, co zaowocowało między innymi wieloma interpelacjami i zapytaniami poselskimi, petycjami i listami otwartymi. Pojawił się również projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wniesiony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski.
Jesteśmy jedyną grupą zawodową związaną bezpośrednio z pracą z dziećmi i młodzieżą, która nie posiada sprecyzowanych warunków zatrudnienia.
Przy jasno określonej tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli - dydaktyków (18 godzin), wychowawców świetlic (26 godzin), bibliotekarzy (30 godzin) czy nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych (20 godzin), nasze pensum ustalane jest w zależności od uchwał władz samorządowych na 20, 22, 25, 26, 30, 36 i więcej godzin.
Zwracaliśmy uwagę, że w postępowaniu władz samorządowych, które stale borykają się z problemami finansowymi, normą staje się nadużywanie ich kompetencji (na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela ) w ustalaniu obowiązującego nas pensum.
Jego wymiar określany jest czasami nawet na poziomie 40 godzin. Często czynione są również ˝oszczędności˝ polegające na zwiększaniu pensum z jednoczesnym redukowaniem wymiaru zatrudnienia.
Tę zbyt swobodną regulację wielokrotnie krytykowała chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Pomimo jej licznych wystąpień resort nie podjął żadnych działań legislacyjnych, które rozwiązałyby problem.
Należy podkreślić, że w sytuacji kiedy w uchwałach organów prowadzących jeden z elementów czasu pracy tj. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony jest na wysokim poziomie zdarza się, że po uwzględnieniu pozostałych elementów składowych 40 godzinnego tygodnia pracy - innych zajęć i czynności statutowych jak również zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, a także samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - czas pracy pedagogów (innych specjalistów również) przekracza dopuszczalną ustawową 40 godzinną tygodniową normę pracy.
Ustosunkowując się negatywnie do omawianego problemu MEN posługiwało się następującą argumentacją:
"ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego".
Pomijając absurdalność tego typu argumentacji (czy w gminach, w których wyniki uczniów na sprawdzianach np. z matematyki są słabe podwyższane będzie pensum matematyków?) należałoby zapytać: w jaki sposób organy prowadzące określają "rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego", jakie są prowadzone w tym kierunku badania, jakie są kryteria wiążące "rzeczywiste potrzeby" z wysokością pensum (np. przestępczość wśród młodzieży w rejonie "taka i taka" - pensum pedagogów 20 godzin, przestępczość " taka i taka" - pensum 22 godziny, albo - dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w rejonie "tyle i tyle", pensum "takie i takie" ). Gdzie są obiektywne i skategoryzowane kryteria pozafinansowe na podstawie których samorządy mogłyby miarodajnie i zgodnie z potrzebami dzieci określać wysokość pensum pedagogów szkolnych i innych specjalistów?
Kolejny argument MEN:
" w doktrynie prawa pracy uznaje się, że zasada równości praw pracowników w stosunku pracy wchodzi w rachubę wtedy, gdy pracownicy jednakowo pełnią takie same obowiązki. A więc nie jest dyskryminacją różnicowanie praw pracowników, którzy albo pełnią inne obowiązki, albo pełniąc takie same obowiązki, wypełniają je niejednakowo".
Czy to oznacza, że każdy pedagog szkolny wypełnia inne obowiązki? Przecież mamy je - jednakowe dla wszystkich - zapisane w rozporządzeniu!
Czy wypełniamy je niejednakowo? Oczywiście. O tyle, o ile każdy matematyk, fizyk, chemik, polonista wychowawca w świetlicy szkolnej uczy i wychowuje inaczej.
Szanowna Pani Minister.
W jednym z wywiadów, mówiąc o konieczności likwidacji tzw. "godzin karcianych", stwierdziła Pani, że to niemoralne, aby zmuszać nauczycieli do pracy za darmo. I dalej, że należy uczciwie powiedzieć o braku pieniędzy w systemie, a nie dodawać nauczycielom dodatkowych godzin.
Słowa te można również odnieść do zróżnicowania pensum specjalistów szkolnych w obrębie tego samego systemu oświaty.
Jest to nie tylko niemoralne, ale też niesprawiedliwe, powoduje poczucie nierówności, rodzi frustrację i niepotrzebne antagonizmy w środowisku.
Zwracamy się do Pani Minister z prośbą o życzliwe pochylenie się nad tą tak istotną dla nas sprawą.


 
Żaden nauczyciel nie straci pracy?
 


Żaden nauczyciel nie straci pracy?

Żaden nauczyciel nie straci pracy w związku ze zmianą systemu, bo liczba dzieci i oddziałów pozostanie taka sama. - Nauczycielom zostaną ustawowo zagwarantowane miejsca pracy - Minister Anna Zalewska w wywiadzie dla „Jedynki”.

Źródło: www.polskieradio.pl

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia):
- są zatrudnieni na podstawie mianowania,
- są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
a których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne, zostaną przeniesieni w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego. W przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole przez takiego nauczyciela stan ten ustaje.
W przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego.
Nauczyciel będzie mógł również wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Źródło:reformaedukacji.men.gov.pl

 
******
 
Różne


******

Uwiedzeni neoliberalnym oszustwem wpisaliśmy do ustroju te same błędy, które wcześniej popełniły Ameryka i Wielka Brytania – a to na nich się wzorowaliśmy. Ci, którzy dziś wychwalają pod niebiosa politykę gospodarczą III RP, Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, powinni do listy ich osiągnięć politycznych dopisać opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, zwycięstwo Donalda Trumpa oraz ukatrupienie III?Rzeczypospolitej przez PiS.
Brak solidarności społecznej, wspieranie silniejszych, zgoda na to, by słabsi sami musieli się organizować, zezwolenie na to, by się radykalizowali i szukali pomocy na oślep, ignorowanie ich, aż zwrócili się przeciwko państwu, które ich olało... Najpoważniejszym błędem III RP był brak sensownych instytucji wsparcia społecznego. To doprawdy straszna recenzja ćwierćwiecza imponującego wzrostu gospodarczego, że ludzie po prostu tęsknią za komuną, bo dawała im elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego.


Fragment artykułu Stanisława Skarżyńskiego
Źródło: wyborcza.pl

 
Protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji
 
Różne


Protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji

W Warszawie odbyła się dziś demonstracja przeciw zapowiedzianej reformie edukacji, w tym likwidacji gimnazjów. Pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole" protestowali nauczyciele, rodzice i samorządowcy. - Apelujemy do pani premier Beaty Szydło: nie burzcie tego, co mamy - mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas manifestacji. Zgromadzeni na placu Piłsudskiego po przemówieniach przeszli pod budynek Sejmu.

Źródło:warszawa.onet.pl


 
Podziemna zabawa z edukacją - Kopalnia Soli w Bochni.
 
Edukacja


Podziemna zabawa z edukacją – Kopalnia Soli w Bochni.

Nauka zazwyczaj kojarzy się z sytuacją, gdy uczeń siedzi z książką w ręku bądź słucha wykładu nauczyciela. Rzeczywiście znaczna część zajęć lekcyjnych w szkole zdominowana jest przez czynności angażujące wzrok i słuch, często pomijane w edukacji są natomiast sfery ruchowa i dotykowa. Tymczasem metody aktywne, uczenie się poprzez działanie i własne zaangażowanie są zdecydowanie bardziej sprzyjającym rozwojowi sposobem nauczania niż przyjmowanie biernej postawy słuchacza. Tym, co ułatwia uczniom zdobywanie wiedzy, jest także możliwość korzystania z metod dostosowanych do własnego indywidualnego stylu uczenia się. Spośród przedstawicieli czterech głównych stylów uczenia się "wzrokowcy" i słuchowcy" mają największe szanse efektywnie przyswoić wiedzę przekazywaną im przez nauczycieli w typowych warunkach szkolnych. Trudniej jest sprostać temu zadaniu osobom preferującym styl "czuciowy" (dotykowy) i "kinestetyczny" (ruchowy). Uczniowie ci, mimo posiadanych zasobów, są znacznie bardziej narażeni na doświadczanie niepowodzeń szkolnych, a co za tym idzie w dalszej perspektywie na marginalizację społeczną. Propozycja zajęć w oparciu o programy edukacyjne znajdujące się w ofercie Kopalni Soli w Bochni jest ciekawą alternatywą dla standardowych lekcji prowadzonych w obrębie klasy szkolnej.


 
I stało się
 
Edukacja


I stało się

Rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji.


Rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidujących gimnazja. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła mapę drogową reformy.
 
Czekamy na konkrety
 
Różne


Czekamy na konkrety

W roku szkolnym 2017/2018 zajmiemy się całościowo reformą subwencji oświatowej, której sposób ustalania jest już dość archaiczny. Musimy też wprowadzić dodatkowego nauczyciela w klasach integracyjnych i określić w rozporządzeniach jego obowiązki, a także pensum. Zobaczmy, co się stało po ostatnich wyrokach sądowych, które pozwoliły samorządom ustalać pensum pedagogów. Otóż organy prowadzące ustanawiają dla nich pensum wynoszące blisko 40 godzin tygodniowo. Dlatego proszę organizacje związkowe, aby pomogły nam wspólnie ustalić pensum dla tych nauczycieli specjalistów.
Pensum logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zostanie ustalone bezpośrednio w Karcie nauczyciela. Gminy nie będą miały już wpływu na jego wysokość - - powiedziała pani minister.


************

Po ostatnim spotkaniu w MEN mamy zapewnienie pani minister, że pensum tych nauczycieli [pedagogów, logopedów, doradców zawodowych] będzie zapisane bezpośrednio w ustawie i ma być ustalone na poziomie 20 do maksymalnie 24 godzin – mówi DGP Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

************

Pani minister podkreśliła (spotkanie Prezydium Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej), że na wniosek Solidarności zostaną ujednolicone w Karcie Nauczyciela m.in. pensa pedagogów psychologów, logopedów, metodyków a co najważniejsze na każdym poziomie kształcenia będą potrzebni doradcy zawodowi i w każdej placówce mają być zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy a to właśnie daje wielu nauczycielom szansę na pracę. W związku z licznymi interwencjami ws art.42 pani minister ponownie rozważy zmianę jego zapisów tak by był on jednoznaczny i nie pozwalał na interpretację różną od intencji ustawodawcy.

Informacja zamieszczona przez ZNP

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów. 
Spotkanie Prezydium Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej.
 
Różne


Spotkanie Prezydium Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej.


Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady KSOIW w Warszawie, 30 września 2016 r. odbyło się w MEN pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w temacie zmian w systemie szkolnictwa. Minister Edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.
Przewodniczący Ryszard Proksa zaproponował działania w celu obrony miejsc pracy niezależnie od przyczyn ich likwidacji. Przedstawił postulaty dotyczące standardów pracy, w tym liczebności klas i warsztatu pracy nauczyciela, zaproponował wydłużenie w okresie przejściowym stanu nieczynnego do 12 mcy, przywrócenie zapisów art. 88 Karty Nauczyciela ws warunków przechodzenia na emeryturę, likwidację stanowiska asystenta zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy.
Minister Anna Zalewska odnosząc się do propozycji podkreśliła, że zostaną zaproponowane konkretne formy poszerzenia kwalifikacji, finansowane ze środków na doskonalenie. Podkreśliła, że na wniosek Solidarności zostaną ujednolicone w Karcie Nauczyciela m.in. pensa pedagogów psychologów, logopedów, metodyków a co najważniejsze na każdym poziomie kształcenia będą potrzebni doradcy zawodowi i w każdej placówce mają być zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy a to właśnie daje wielu nauczycielom szansę na pracę. W związku z licznymi interwencjami ws art.42 pani minister ponownie rozważy zmianę jego zapisów tak by był on jednoznaczny i nie pozwalał na interpretację różną od intencji ustawodawcy.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał postulat NSZZ „Solidarność” o wzroście wynagrodzeń i potrzebę zmiany definicji i składników określających poziom wynagrodzenia nauczycieli. Minister Anna Zalewska poinformowała, że ponieważ nie powstał mimo, że o to wnioskowała podstolik ds. edukacji przy Radzie Dialogu, powoła przy MEN zespół który zajmie się uporządkowaniem kwestii wynagrodzeń.
Członkowie Prezydium KSOiW postulowali zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, związków zawodowych m.in. w zakresie opiniowania likwidacji placówek oświatowych i arkuszy organizacji pracy szkół. Poruszyli także kwestię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół zdecydowanie niższych niż innych pracowników samorządowych wykonujących taką samą pracę, kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Minister Anna Zalewska podkreśliła , że wiele z przedstawionych propozycji wymaga dodatkowych środków finansowych a to oznacza konieczność rozmów i zgody Rządu RP. Dlatego kolejnym działaniem Prezydium zgodnie z uchwałą Rady KSOiW z 28 09. 2016 będą rozmowy z Rządem i Radą Dialogu i Komisją Krajową.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Andrzej Piegutkowski.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl 
Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty
 
Opieka


Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty


KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że na mocy art. 1 pkt. 5) lit. a) w zw. z art. 13 pkt. 1) Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.668, z dniem 1 września 2016 r. zmianie uległo brzmienie art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U.2016.1379.
Wskazana zmiana dotyczy uchylenia z dniem 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów – zajęć opisanych w art. 42 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj.:
a) w przypadku nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych - obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) w przypadku nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej - obowiązku prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
W związku z wyżej wskazaną nowelizacją brak jest obecnie podstawy prawnej do zobowiązywania nauczyciela do prowadzenia zajęć w godzinach dodatkowych tak, jak odbywało się to na gruncie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne.
Wobec otrzymywania licznych sygnałów od nauczycieli co do prób narzucania im po dniu 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, Małopolski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie mu wszelkich takich przypadków, celem podjęcia czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym kierowania zawiadomień do właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 pkt. 5) Kodeksu pracy.

Źródło: kuratorium.krakow.pl

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

29/05/2017
czy wiecie coś o pensum? ja dziś usłyszałam że jest podpisane 22 godz od września Smile
26/05/2017
Chodziło mi raczej o podstawę prawną Smile
26/05/2017
http://serwisy.gaz
etaprawna.pl/eduka
cja/artykuly/10455
60,nauczyciele-wie
cej-czasu-spedza-w
-szkole.html
25/05/2017
Skąd ten cytat?
25/05/2017
"Nauczyciele dłużej w szkole dla uczniów i rodziców" Co myślicie o tym?
25/05/2017
https://oko.press/
pomysl-zalewskiej-
szkola-jako-poradn
ia-psychologiczna-
nauczyciel-jako-te
rapeuta-bez-zgody-
rodzicow/ czy to możliwe???
25/05/2017
czy nie widzę... Frown
25/05/2017
bo...miało nie być przedm. do wyboru dla roczników z mieszanych podstaw
25/05/2017
czy tam jest okres przejściowy czy nie potrafię czytać ze zrozumieniem
25/05/2017
projekt egz. po 8 klasie
25/05/2017
25/05/2017
beata100, proszę : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
25/05/2017
25/05/2017
Możesz podać źródło?
24/05/2017
Tak
24/05/2017
czy tzn, że klasa może powstać nawet gdy jest jeden uczeń z orzeczeniem???
24/05/2017
Dziękuję za informację.
24/05/2017
Dobrze rozumiesz. Tak samo też jest z minimalną liczbą wszystkich uczniów w klasie integracyjnej.
24/05/2017
Czy dobrze rozumiem, że wg nowych przepisów przy tworzeniu klas integracyjnych nie ma podanej minimalnej liczby uczniów z orzeczeniami a tylko maksymalna?
22/05/2017
Jeden z niewielu ludzi łączących profesjonalizm z wielką kulturą osobistą, dystansem do siebie, rewelacyjnym poczuciem humoru. I jeszcze do tego wszystkiego rodowity Krakus.
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png orzeczenie - ważność
bullet.png pomoc pp - po "nowsz...
bullet.png innowacja pedagogiczna
bullet.png Niebieska Karta
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png reforma [657]
bullet.png godziny pedagoga ... [604]
bullet.png petycja- wysyłamy... [577]
bullet.png zajęcia rewalidac... [539]
Ostatnie artykuły
Brak artykułów


17,624,483 Unikalnych wizyt